CITOYENNETÉ TURQUE PAR INVESTISSEMENT

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

 • คู่สมรสและบุตรที่อยู่ภายใต้การปกครองที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี สามารถเข้าร่วมได้
 • ยอมรับการถือสองสัญชาติ
 • สิทธิ์พลเมืองตลอดชีพ สามารถส่งต่อรุ่นต่อไปได้
 • สิทธิ์ในการพำนักอาศัยในประเทศตุรกีได้อย่างไม่มีกำหนด
 • มีระบบการศึกษาและการรักษาพยาบาลที่มีมาตรฐานสูง
 • มีการดำเนินการที่รวดเร็ว
 • สามารถเดินทางโดยไม่ต้องขอวีซ่ามากกว่า 110 ประเทศ
 • สามารถขอวีซ่าสำหรับท่องเที่ยวในประเทศกลุ่มสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา แคนาดา และ ออสเตรเลีย
 • ผู้ลงทุนสามารถยื่นขอวีซ่า UAS E-2 ได้
 • ไม่มีข้อกำหนดในการพำนักอาศัย
 • ไม่มีข้อกำหนดด้านภาษา
 • ไม่มีข้อกำหนดด้านการศึกษา หรือประสบการณ์การบริหารจัดการ

การลงทุนที่ร่วมรายการ

 • การลงทุนมูลค่าขั้นต่ำ 250,000 ดอลลาร์สหรัฐ (หรือเท่ากับ ลีรา ตุรกี) ในสินทรัพย์อสังหาริมทรัพย์
  • ไม่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเพิ่มหรือภาระผูกพัน
  • ต้องถือครองอย่างน้อย 3 ปี
  • เงื่อนไขของรายงานการประเมินค่า (Valuation report) ต้องได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการตลาดทุน (Capital Market Board)
  • ใบรับรองการจดทะเบียนที่ดินที่แสดงว่าผู้ลงทุนถือครองที่ดินนี้แบบสมบูรณ์
  • สัญญาซื้อขายที่ถูกต้องจากผู้พัฒนา

เงื่อนไขทั่วไป

 • มีอายุมากกว่า 18 ปี
 • ทำการลงทุนตรงตามเงื่อนไขในประเทศตุรกี
 • ต้องถือครองอสังหาริมทรัพย์เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปี
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรม
 • ไม่เคยเดินทางเข้าตุรกี หรือพำนักอาศัยในตุรกีแบบผิดกฎหมาย

เงื่อนไขพิเศษสำหรับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

 • ยื่นขอเลขประจำตัวผู้จดทะเบียนภาษีในประเทศตุรกี
 • ทำการเลือกสินทรัพย์ในตุรกี
 • ทำการลงทุนตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • เอกสารยื่นสมัครตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดสมบูรณ์ครบถ้วน
 • ยื่นขอสิทธิ์การพำนักอาศัยในตุรี
 • เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว สามารถยื่นขอสิทธิ์พลเมืองตุรกีได้
 • มีระยะเวลาในการดำเนินการระหว่าง 3-6 เดือน

คำถามที่พบบ่อย

การลงทุนเพื่อได้มาซึ่งสัญชาติตุรกีคืออะไร?

การลงทุนเพื่อได้มาซึ่งสัญชาติตุรกี มอบโอกาสให้บุคคลและครอบครัวสามารถได้รับสิทธิ์พลเมืองอย่างถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมกับหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ผ่านการลงทุนตามเงื่อนไขในประเทศตุรกี

ใครสามารถยื่นสมัครโปรแกรมนี้ได้?
 • ไม่เคยเดินทางเข้าประเทศหรืออยู่ในประเทศโดยผิดกฎหมาย
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรมครอบคลุมในระยะเวลา 1 ปี
 • ชำระภาษีและค่าใช้จ่ายทุกรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับเอกสารการขอสัญชาติ
 • ถือครองสิทธิ์ผู้ลงทุนเป็นจำนวนอย่างน้อย 3 ปี
สามารถถือสองสัญชาติได้หรือไม่?

สามารถถือสองสัญชาติได้

จำเป็นที่จะต้องเดินทางไปยังประเทศตุรกีหรือไม่

ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังประเทศตุรกี แต่โปรดทราบไว้ว่า

 • ผู้สมัครแต่ละท่ายต้องลงนามในหนังสือมอบอำนาจ (POA) ที่สถานทูตตุรกีเพื่ออนุญาตให้บริษัทกฎหมายในตุรกีทำการซื้อสังหาริมทรัพย์ และยื่นเอกสารในฐานะตัวแทนของผู้สมัคร
 • ผู้สมัครแต่ละท่านต้องทำbiometrics ที่สถานทูตตุรกีเมื่อมาถึง และอุปกรณ์ในการทำอาจจะไม่ครบถ้วน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานทูตในประเทศของท่าน
มีเงื่อนไขอะไรไหมสำหรับบุคคลผู้อยู่ในข่ายอำนาจทางการเมือง (Politically Exposed Person) หรือบุคคลไร้สัญชาติ?

ไม่มีเงื่อนไข ในการจำกัดบุคคลผู้อยู่ในข่ายอำนาจทางการเมือง หรือบุคคลไร้สัญชาติ

ใครสามารถยื่นสมัครโปรแกรมนี้ได้

ผู้เกี่ยวข้องที่สามารถเข้าร่วมได้ มีดังนี้

 • คู่สมรส
 • บุตรที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี
สามารถซื้อทรัพย์สินรูปแบบใดก็ได้หรือไม่?

ผู้สมัครสามารถซื้อสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบใดก็ได้ที่ได้รับการอนุมัติภายใต้โปรแกรมนี้ อย่างทรัพย์สินสำหรับที่อยู่อาศัย อาคารพานิชย์ หรือที่ดิน

ผู้ลงทุนสามารถซื้อสินทรัพย์มากกว่า 1 แห่งได้หรือไม่?

ผู้ลงทุนสามารถซื้อสินทรัพย์ได้มากกว่า 1 แห่ง หากว่ามูลค่ารวมของสินทรัพย์ถึงจำนวนขั้นต่ำที่กำหนด

ลงทุนต้องถือครองสิทธิ์ไว้เป็นระยะเวลาเท่าไหร่?

3 ปี

ผู้ลงทุนสามารถอาศัยอยู่ในสินทรัพย์ที่ได้ทำการซื้อไปแล้วได้หรือไม่?

ผู้ลงทุนจะเป็นผู้ที่เป็นเจ้าของสินทรัพย์อย่างเต็มตัว ดังนั้นผู้ลงทุนสามารถกระทำการใดๆได้ในฐานะเจ้าของสินทรัพย์และเจ้าของบ้าน สามารถอยู่เองหรือปล่อยเช่าได้

ผู้ลงทุนสามารถลงทุนในรูปแบบอื่นหลังจากลงทุนในโปรแกรมได้หรือไม่?

ผู้ลงทุนสามารถลงทุนในรูปแบบอื่นได้ หรือการเข้าซื้อธุรกิจอื่นๆในตุรกี (acquisitions)

สัญชาติตุรกีสามารถยื่นขอวีซ่า E-2 ของสหรัฐอเมริกาได้หรือไม่

สามารถยื่นขอได้

เอกสารข้างต้นนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คำแนะนำและข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้จัดทำขึ้นหรือมีเจตนาในการให้คำแนะนำด้านกฎหมายใดๆ ข้อมูลนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งกล่าว ในแต่ละกรณีจะมีข้อแตกต่างกัน และจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหรือข้อเท็จจริงของแต่ละบุคคล หากทำการเปรียบเทียบข้อมูลเบื้องต้นกับข้อมูลของตนแล้ว โปรดคำนึงถึงความเหมาะสมด้วย ทางทีมกฎหมายของเราพร้อมอย่างยิ่งที่จะให้ความช่วยเหลือในการประเมินสถานการณ์ของผู้ที่ให้ความสนใจ