Citoyenneté par investissement Harvey Law Firm Portugal

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

 • คู่สมรสหรือคู่รักที่อาศัยอยู่ร่วมกัน
 • เป็นหนึ่งในสมาชิกประเทศกลุ่มสหภาพยุโรปและประเทศกลุ่มเชงเก้น
 • สิทธิ์ในการพำนักอาศัย ทำงาน และศึกษาในประเทศโปรตุเกสได้
 • สามารถยื่นขอสิทธิ์การพำนักอาศัยถาวรและสิทธิ์พลเมืองของโปรตุเกสได้หลังจาก 5 ปี
 • มีระบบการศึกษาและการรักษาพยาบาลที่มีมาตรฐานสูง
 • สามารถเดินทางได้อย่างอิสระในประเทศกลุ่มเชงเก้น
 • มีระยะเวลาในการพำนักอาศัยที่สั้น
 • ไม่มีข้อกำหนดด้านระดับภาษา ระดับการศึกษา หรือการบริหารจัดการ

ทางเลือกสำหรับการลงทุน

 1. ลงทุนขั้นต่ำ 350,000 ยูโร ในกองทุนการลงทุนของโปรตุเกส
  • ระยะการลงทุนอย่างน้อย 5 ปี
  • การลงทุนขั้นต่ำ 60% ของเงินลงทุนที่ใช้สำหรับบริษัทในโปรตุเกส
 2. ซื้ออสังหาริมทรัพย์มูลค่าขั้นต่ำ 350,000 ยูโร
  • อสังหาริมทรัพย์ต้องมีอายุอย่างน้อย 30 ปี หรือตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีการฟื้นฟูเมือง
  • ด้วยข้อผูกพันที่จะต้องปรับปรุงอสังหาริมทรพย์
 3. ซื้ออสังหาริมทรัพย์มูลค่าขั้นต่ำ 500,000 ยูโร

เงื่อนไข

 • ผู้สมัครต้องมีอายุมากกว่า 18 ปี และต้องเป็นพลเมืองในประเทศที่ไม่ใช่ประเทศกลุ่มสหภาพยุโรป (EU)และเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA)
 • ทำการลงทุนในประเทศโปรตุเกสโดยใช้เงินทุนที่หาได้จากประเทศอื่น
 • ต้องถือครองการลงทุนนั้นเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรม
 • มีประกันสุขภาพเอกชน
 • ต้องไม่เคยเข้าประเทศหรือพำนักอาศัยในโปรตุเกสแบบผิดกฎหมายมาก่อน
 • รับเลขบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีและเปิดบัญชีธนาคารของโปรตุเกส
 • ต้องมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขการพำนักอาศัยในโปรตุเกส:
  • 7 วันในปีแรก, และ
  • 14 วัน ในระยะเวลา 2 ปี

ขั้นตอนการดำเนินการ

 • รับเลขบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีของโปรตุเกส
 • เปิดบัญชีธนาคารในโปรตุเกส
 • ทำการลงทุนตามเงื่อนไข
 • เตรียมเอกสารให้ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • ส่งเอกสารการสมัครให้กับสำนักงานคัดกรองคนเข้าเมือง (SEF Border & Immigration Office)
 • มีระยะเวลาในการดำเนินการ 3-6 เดือน
 • เมื่อได้รับการอนุมัติ ผู้สมัครต้องเดินทางไปยังโปรตุเกสสำหรับการเก็บ biometrics ก่อนการออกใบอนุญาตมีถิ่นทีอยู่
 • สิทธิ์การพำนักอาศัยมีระยะเวลา 1 ปี และสามารถต่ออายุได้เป็น 2 ปี

คำถามที่พบบ่อย

Golden Visa ของโปรตุเกสคืออะไร?

Golden Visaของโปรตุเกส คือโปรแกรมการลงทุนเพื่อการมีถิ่นที่อยู่ โดยให้บุคคลนอกประเทศสหภาพยุโรปสามารถลงทุนในตัวเลือกที่ผ่านการอนุมัติ เพื่อการได้อาศัยอยู่ในประเทศโปรตุเกส

ครอบครัวของผู้สมัครหลักสามารถมีสิทธิประโยชน์จาก Golden Visa ของโปรตุเกสอย่างไรบ้าง?

ผู้เกี่ยวข้องที่สามารถเข้าร่วมได้ มีดังนี้

 • คู่สมรส ที่มีการจดทะเบียนทั้งในประเทศที่ตนถือสัญชาติหรือต่างประเทศ
 • เยาวชนและบุตรที่อยู่ภายใต้การดูแลของคู่สมรสหรือผู้ยื่นสมัคร
 • บุตรที่ได้รับมาเลี้ยงโดยผู้ยื่นสมัครที่ไม่ได้สมรส หรือผู้สมัครที่สมรส หรือคู่สมรส ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ที่มีสามารถให้คำอนุมัติได้จากประเทศต้นกำเนิดและมีการใช้กฎหมายในข้อเดียวกันกับบุตรนอกกฎหมาย และกรณีนี้สามารถยอมรับได้ในประเทศโปรตุเกส
 • บุตรอายุมากกว่า 18 ปี (ไม่จำกัดอายุสูงสุด) ที่ยังอยู่ภายใต้การดูแลของทั้งพ่อแม่ หรือผู้ปกครองคนใดคนหนึ่ง มีสถานะโสดและกำลังศึกษาอยู่ (ไม่จำเป็นต้องศึกษาอยู่ที่โปรตุเกส)
 • พ่อแม่ของผู้ยื่นสมัครหลักหรือคู่สมรส ที่มีอายุมากกว่า 66 ปี หรือน้อยกว่า 66ปี และยังอยู่ภายใต้การดูแลในเรื่องของค่าใช้จ่าย

พี่น้องที่เป็นเยาวชนที่อยู่ภายใต้การดูแลของผู้ยื่นสมัครหลักหรือคู่สมรส

ผู้ยื่นสมัครทุกท่านควรรักษาข้อกำหนดที่ตกลงกันครั้งแรกเพื่อต่ออายุ Golden Visa ยื่นสมัครขอสิทธิ์ในการมีถิ่นที่อยู่ถาวร หรือสัญชาติ อาทิเช่น มีสถานะภาพโสด เข้าร่วมในสถานประกอบการสอนที่เป็นที่ยอมรับ เป็นต้น

Golden Visa สามารถใช้ได้นานเท่าไหร่?

แรกเริ่มหลังจากได้รับการอนุมัติสามารถใช้ Golden Visa ได้ 1 ปี หลังจากนั้นได้ 2 ปี และจะมีการต่ออายุทุกๆ 2 ปี ตราบใดที่สถานะการลงทุนยังคงอยู่

มีข้อกำหนดด้านภาษาหรือไม่?

ไม่มีข้อกำหนดทางด้านภาษาหรับโปรแกรมนี้ ข้อกำหนดทางภาษาจะมีในการยื่นขอสิทธิ์การพำนักอาศัยถาวรหรือสิทธิ์พลเมือง

มีเงื่อนไขในการเข้าอยู่อาศัยอะไรไหมในการยื่นสมัครโปรแกรมนี้?

ผู้ยื่นสมัครต้องเข้าพำนักเป็นระยะเวลา 7 วัน ในปีแรก และ14 วันในระยะเวลาทุกๆ 2 ปี

มีตัวเลือกในการลงทุนอะไรบ้าง?

มีตัวเลือกหลากหลายมากในการลงทุน รวมถึงการลงทุนจำนวนขั้นต่ำ 350,000 ยูโร ในกองทุนการลงทุนของโปรตุเกส และมีระยะการถือครองอย่างน้อย 5 ปี

เงื่อนไขในการต่ออายุ Golden Visa มีอะไรบ้าง?

หากต้องการต่ออายุ ต้องทำตามเงื่อนไขแรกที่ตกลงกัน คือการถือครองสิทธิ์ความเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์

ผู้ที่ถือ Golden Visa สามารถทำงานในโปรตุเกสได้ไหม?

สามารถทำงานในโปรตุเกสได้

ผู้ถือ Golden Visa สามารถอยู่ในประเทศกลุ่มเชงเก้นและประเทศอื่นได้นานเท่าไหร่?

ผู้ถือ Golden Visa สามารถอยู่ในประเทศกลุ่มเชงเก้นได้มากถึง 90 วัน ภายใน 180 วัน

ผู้ยื่นสมัครต้องเดินทางไปยังโปรตุเกสหรือไม่?

ใช่. ผู้สมัครจำเป็นจะต้องเดินทางไปยังโปรตุเกสเพื่อการยืนยัน Biometrics และเมื่อได้รับการอนุมัติผู้สมัครจะต้องเดินทางไปยังโปรตุเกสและพำนักอย่างน้อย 7 วันในปีแรก และ 14 วันในระยะเวลาทุก ๆ 2 ปี

ผู้ลงทุนต้องถือสิทธิ์การลงทุนในโปรตุเกสนานเท่าไหร่?

ขั้นต่ำในการถือครองคือ 5 ปี หรือ หรือนานเท่าที่ผู้ลงทุนต้องการจะถือ หรือจนกว่าจะได้รับสิทธิ์การมีถิ่นที่อยู่ถาวรหรือ หรือได้สัญชาติ

ผู้ยื่นสมัครสามารถลงทุนในสินทรัพย์อื่นนอกเหนือจากในโปรแกรมได้หรือไม่?

ได้ ผู้ยื่นสมัครสามารถลงทุนในสินทรัพย์อื่นนอกเหนือจากในโปรแกรม หรือการเข้าซื้อธุรกิจอื่นๆในโปรตุเกส (acquisitions)

ผู้ถือ Golden Visa สามารถยื่นสมัครสิทธิ์การมีถิ่นที่อยู่ถาวรได้หรือไม่?

เอกสารในการยื่นขอสิทธิ์การมีถิ่นที่อยู่ถาวรจะถูกส่งให้กับหน่วยงานชายแดนของโปรตุเกส (หรือที่เรียกว่า SEF) และภายใต้กฎหมายของชาวต่างชาติ สิทธิ์การมีถิ่นที่อยู่ถาวรจะอนุมัติให้กับบุคคลต่อไปดังนี้

 • ผู้ที่เป็นผู้อาศัยชั่วคราว (รวมถึง Golden Visa) โดยมีระยะเวลา 5 ปี และต้องประพฤติตามเงื่อนไขของการเป็นผู้พำนักชั่วคราว
 • ตลอดระยะเวลา 5 ปีต้องไม่เคยกระทำอาชญากรรมและได้รับโทษจำคุกมากกว่า 1 ปี
 • สามารถดูแลตนเองและผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแลได้
 • มีที่พักในโปรตุเกส
 • มีหลักฐานว่ามีความรู้ในภาษาโปรตุเกสเบื้องต้น
ผู้ถือ Golden Visa สามารถยื่นสมัครขอสัญชาติได้หรือไม่?

สัญชาติโปรตุเกสสามารถได้รับจากการที่มีบางคนทำการยื่นขอเปลี่ยนแปลงสัญชาติ และมีคุณสมบัติต่อไปดังนี้

 • ผู้ที่เป็นผู้อาศัยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีระยะเวลาขั้นต่ำ 5 ปี (กฎหมายเมื่อ 2/2018) และต้องประพฤติตามเงื่อนไขของการเป็นผู้พำนักจพนวน 7 วันในปีแรก และอย่างน้อย 14 วันในระยะเวลาทุกๆ 2 ปี
 • มีความรู้ในภาษาโปรตุเกสเบื้องต้น
 • ต้องไม่เคยกระทำอาชญากรรมและได้รับโทษจำคุกมากกว่า 3 ปีภายใต้กฎหมายของโปรตุเกส
สามารถถือสองสัญชาติได้หรือไม่?

Yes.

เอกสารข้างต้นนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คำแนะนำและข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้จัดทำขึ้นหรือมีเจตนาในการให้คำแนะนำด้านกฎหมายใดๆ ข้อมูลนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งกล่าว ในแต่ละกรณีจะมีข้อแตกต่างกัน และจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหรือข้อเท็จจริงของแต่ละบุคคล หากทำการเปรียบเทียบข้อมูลเบื้องต้นกับข้อมูลของตนแล้ว โปรดคำนึงถึงความเหมาะสมด้วย ทางทีมกฎหมายของเราพร้อมอย่างยิ่งที่จะให้ความช่วยเหลือในการประเมินสถานการณ์ของผู้ที่ให้ความสนใจ