Citoyenneté du Vanuatu

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

 • เป็นประเทศในหมู่เกาะแปซิฟิกทางตอนใต้ที่มีเกาะมากกว่า 80 เกาะ
 • สามารถเดินทางโดยไม่ต้องขอวีซ่าได้มากกว่า 130 ประเทศทั่วโลก รวมถึง สหราชอาณาจักร ประเทศในกลุ่มเชงเก้น รัสเซีย สหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ ไทย เป็นต้น
 • สามารถยื่นขอวีซ่าระยะยาว (Long-term visa) ของออสเตรเลียผ่านช่องทางออนไลน์ได้
 • คู่สมรสและบุตรที่อยู่ภายใต้การดูแลที่มีอายุถึง 25 ปี สามารถเข้าร่วมได้
 • ภาษาหลักคือภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส
 • เป็นประเทศเดียวในหมู่เกาะเอเชียแปซิฟิกที่มีโปรแกรมการลงทุนที่ได้มาซึ่งสัญชาติ
 • ไม่มีข้อกำหนดทางด้านภาษาสำหรับการพำนักอาศัยหรือการยื่นสิทธิ์พลเมือง
 • มีการละเว้นภาษีและผลประโยชน์ด้านภาษีอีกมากมาย
  • ละเว้นภาษีรายได้ส่วนบุคคลและนิติบุคคล
  • ละเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่ายและภาษีกำไร
  • ละเว้นภาษีทรัพย์สิน ภาษีความมั่งคั่งและภาษีการรับให้
 • การจองตั๋วเครื่องบินสำหรับการกล่าวสาบานคำปฏิญาณถูกรวมไว้ในการยื่นขอรับสิทธิ์แล้ว

เงื่อนไขในการลงทุน

 1. การตรวจสอบแหล่งที่มาของรายได้
  • ผู้สมัครต้องทำการชำระค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถคืนได้จำนวน 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับค่าธรรมเนียมการดำเนินการ และ การตรวจสอบมูลค่าทางธุรกิจ โดย หน่วยงานทางการเงินของรัฐ (Financial Intelligence Unit)
  • เมื่อได้รับการตรวจสอบมูลค่าทางธุรกิจแล้ว ผู้สมัครสามารถลงทุนและยื่นขอรับสิทธิ์พลเมืองได้
 1. การบริจาค (Contribution)
  • ผู้สมัครต้องทำการบริจาค (ไม่สามารถคืน) ให้กับรัฐบาลของวานูอาตูดังนี้:
    • 130,000 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับผู้สมัครหนึ่งท่าน
    • 150,000 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับคู่แต่งงาน
    • 165,000 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับคู่แต่งงานและบุตร 1 คน
    • 180,000 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับคู่แต่งงานและบุตร 2 คน
   • 25,000 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแลหนึ่งคน
 1. การได้รับการอนุมัติ
  • เมื่อทำการลงทุนแล้วและได้ส่งการยื่นขอรับสิทธิ์, คณะกรรมการพลเมืองจะอนุมัติ จากนั้นผู้ยื่นขอรับสิทธิ์สามารถเข้าร่วมพิธีปฏิญาณตนเป็นพลเมืองของวานูอาตู (พิธีปฏิญาณสามารถเกิดขึ้นได้ในต่างประเทศ; ภายใต้เงื่อนไข)

เงื่อนไข

 • ยื่นขอรับสิทธิ์ต้องทำการชำระค่ายใช้จ่ายกับรัฐบาลของวานูอาตู
 • มีอายุมากกว่า 18 ปี
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรม
 • เตรียมเอกสารสำคัญทั้งหมดในภาษาอังกฤษ

ขั้นตอนการดำเนินการ

 • ทำการตรวจสอบแหล่งที่มาของรายได้ในระยะเวลา 14 วันโดยมี หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ใบรับรองจากตำรวจและแพทย์ ประวัติผู้สมัคร (CV) และ ค่าธรรมเนียมแรกเริ่ม
 • ทำการลงทุนและชำระค่าธรรมเนียมคงค้าง
 • ส่งเอกสารการยื่นสมัคร
 • ได้รับการอนุมัติภายใน 1-2 เดือน
 • ผู้สมัครเดินทางไปยังวานูอาตู หรือต่างประเทศ เพื่อกล่าวคำสาบานปฏิญาณตน และ รับหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)

FAQ

มีตัวเลือกในการลงทุนอะไรบ้าง?

ผู้ยื่นสมัครต้องบริจาคเงิน (ไม่สามารถทำการคืนเงินได้) ให้กับรัฐบาลของวานูอาตูดังตัวเลือกนี้:

 • บริจาคเงินจำนวน 130,000 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับผู้ยื่นขอรับสิทธิ์ 1 ท่าน
 • บริจาคเงินจำนวน 150,000 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับคู่แต่งงาน
 • บริจาคเงินจำนวน 165,000 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับคู่แต่งงาน และบุตร 1 คน
 • บริจาคเงินจำนวน 180,000 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับครอบครัวที่มีสมาชิก 4 คน
 • บริจาคเงินจำนวน 25,000 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครองเพิ่มเติมต่อ 1 คน
มีสัญชาติใดเป็นสัญชาติต้องห้ามในการยื่นสมัครบ้าง?

สัญชาติที่ได้รับการต้องห้ามมีดังนี้ แต่ยังสามารถยื่นสมัครสัญชาติทางเลือกกับประเทศสาธารณรัฐวานูอาตูได้ หากสามารถยืนยันมีการพำนักอาศัยอยู่ในต่างประเทศมากกว่า 5 ปี (ข้อมูลนี้สามารถใช้ปนะกอบการตัดสินใจได้)

 • ประเทศอิหร่าน
 • ประเทศอิรัก
 • ประเทศซีเรีย
 • ประเทศเยเมน
 • ประเทศเกาหลีเหนือ
มีการจำกัดอายุในการยื่นสมัครหรือไม่?

ผู้ที่ยื่นสมัครต้องมีอายุมากกว่า 18 ปี แต่ไม่มีการกำหนดอายุสูงสุดในการยื่นสมัคร

มีข้อกำหนดทางการแพทย์ใดๆที่ต้องยื่นขอหรือไม่?

มีข้อกำหนดทางการแพทย์ที่ต้องยื่นขอ ผู้ยื่นสมัครหลักหรือมีสมาชิกในครอบครัวต้องได้รับการยืนยันจากแพทย์ว่ามีสุขภาพร่างกายที่แข็ง ไม่จำเป็นต้องมีรายงานจากการตรวจ และต้องมีหนังสือรับรองพร้อมลายเซ็นของแพทย์ ไม่จำเป็นต้องมีการตรวจผลเลือด

โปรแกรมนี้สามารถรวมผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแลได้หรือไม่?

โปรแกรมนี้สามารถรวมคู่สมรสและบุตรได้ โดยบุตรต้องมีอายุต่ำกว่า 25 ปี และยังอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ยื่นสมัครหลัก

ฉันได้รับสัญชาติวานูอาตู ฉันสามารถส่งต่อให้ครอบครัวได้หรือไม่?

สัญชาติสามารถส่งต่อให้ครอบครัวได้ (แต่ต้องมีคุณลักษณะตรงตามเงื่อนไข ไม่สามารถยื่นได้โดยทันที)

ผู้สมัครสามารถได้รับสิทธิ์การเป็นพลเมืองอย่างสมบูรณ์หรือไม่?

โปรแกรมนี้ให้สิทธิ์การเป็นพลเมืองอย่างสมบูรณ์แก่ผู้สมัคร โดยเรียกว่า “พลเมืองกิติมศักดิ์” ซึ่งได้รับสิทธิ์อย่างสมบูรณ์ (เว้นแต่การเลือกตั้งและการเข้าร่วมในการเมือง)

สัญชาติของวานูอาตูสามารถเดินทางโดยไม่ต้องขอวีซ่าได้กี่ประเทศ?

หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ของวานูอาตูอนุญาตให้สามารถเดินทางโดยไม่ต้องขอวีซ่า ได้มากกว่า 125 ประเทศ รวมถึงสหราชอาณาจักร รัซเซีย และประเทศในกลุ่มเชงเก้น

ประโยชน์ทางด้านภาษีในประเทศวานูอาตูมีอะไรบ้าง?
 • ละเว้นภาษีเงินได้ส่วนบุคคลและภาษีนิติบุคคล
 • ละเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่ายและภาษีเงินได้จากการขายหลักทรัพย์
 • ละเว้นภาษีกองมรดก ภาษีความมั่งคั่ง และภาษีการรับให้
 • พลเมืองชำระ VAT อยู่ที่ 12.5%
 • สามารถเป็นชื่อ ทำใบขับขี่ ขอที่อยู่ จดทะเบียนบริษัท เป็นต้น
ขั้นตอนในการดำเนินการเบื้องต้นมีอะไรบ้าง?

การดำเนินการเริ่มจากการตรวจสอบแหล่งที่มาของเงิน โดยได้รับการตรวจสอบจากหน่วยข่าวกรองทางการเงิน โดยใช้เวลาประมาณ 2-3 อาทิตย์ในการรู้ผล ถึงแม้ว่าจะใช้เวลาประมาณ 2-3 วันในการได้รับหนังสือรับรองความประพฤติจากประเทศไทยและประเทศพม่า
หลังจากที่หน่วยข่าวกรองทางการเงินได้ออกหนังสือรับรองความประพฤติแล้ว ต้องส่งเอกสารที่เตรียมไว้พร้อมกับจำนวนเงินที่ใช้ในการลงทุนเพื่อรอการอนุมัติรอบสุดท้าย ในขั้นตอนนี้จะใช้เวลาประมาณ 1 เดือน โดยธนาคารกลางของประเทศสาธารณรัฐวานูอาตูจะจัดการ clear เงินกองทุน หลังดำเนินการส่วนนี้เสร็จ เอกสารจะส่งต่อให้กับคณะกรรมการ Citizenship Committee เพื่อการอนุมัติรอบสุดท้าย (โดยคณะ Citizenship Committee จะพิจารณาทุกๆ 2 อาทิตย์)

จดหมายแสดงการได้รับอนุญาต ใบรับรองการแปลงสัญชาติ หนังสือการเดินทาง (พาสปอร์ต) จะออกให้หลังจากเอาเข้าที่ประชุมของคณะกรรมการ
หนังสือการเดินทาง (พาสปอร์ต) จะใช้เวลาประมาณ 3 อาทิตย์สำหรับการอนุมัติ

ระยะเวลาในการดำเนินการโดยปกติ?

จะใช้เวลาประมาณ 2-3 เดือนโดยรวม นับจากวันที่ส่งเอกสารการสมัครจนถึงวันที่ได้รับหนังสือเดินทาง ขั้นตอนการดำเนินการอาจมีปารเปลี่ยนแปลง โดยขึ้นอยู่กับความยากง่ายของแต่ละกรณี

การตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินคืออะไร?

การตรวจสอบแหล่งที่มาของเงิน คือการตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินทุนที่จะนำมาใช้ในการลงทุนโดยรัฐบาล เพื่อให้มั่นใจว่าไม่ได้มาจากแหล่งที่ผิดกฎหมายถูกต้องตามกฎหมาย และผู้ยื่นสมัครต้องไม่ใช่บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการนอกเหนือจากเงินที่ใช้ในการลงทุนมีอะไรบ้าง?
 • ค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ: 1,500 ดอลลาร์สหรัฐ สามารถยกเลิกหรือใช้เป็นส่วนลดในค่าธรรมเนียมของการดำเนินการทางกฎหมาย
 • ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบแหล่งที่มาของเงิน: 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับดำเนินการเริ่มจากการตรวจสอบแหล่งที่มาของเงิน โดยได้รับการตรวจสอบจากหน่วยข่าวกรองทางการเงิน
 • ค่าธรรมเนียมในการจัดงานปฎิญาณตน: ประมาณ 1,000 – 1,500 ดอลลาร์สหรัฐ ถ้ามีการจัดงานที่วานูอาตู หากจัดที่สหรัฐอาหรับเอมิเรต กรุงเทพ สิงคโปร์ ฮ่องกง มาเลเซีย เป็นมูลค่า 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ
 • ค่าธรรมเนียมในการดำเนินการทางกฎหมายของเอชแอลจี: มีค่าธรรมเนียมโดยประมาณ 25,000 – 30,000 ดอลลาร์สหรัฐ มีค่าธรรมเนียมต่ำสุด 20,000 ดอลลาร์สหรัฐ
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต้องชำระเมื่อไหร่?

ค่าดำเนินการและการตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินต้องชำระให้เสร็จเรียบร้อยก่อนที่จะส่งเอกสารทั้งหมด ค่าจัดงานสำหรับการปฏิญาณตนสามารถจ่ายหลังจากได้รับการอนุมัติรอบสุดท้ายแล้ว

ต้องลงทุนเมื่อไหร่?

เมื่อการตรวจสอบแหล่งที่มาของเงิน ได้รับการตรวจสอบจากหน่วยข่าวกรองทางการเงินแล้ว ผู้สมัครต้องชำระเงินบริจาคเพื่อการอนุมัติรอบสุดท้าย

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเอกสารไม่ได้รับการอนุมัติ?

เงินค่ามัดจำสามารถทำเรื่องคืนได้ต่อเมื่อผู้ยื่นสมัครไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบสำหรับการยื่นสมัครโปรแกรมการลงทุนเพื่อได้มาซึ่งสัญชาติ ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ

สกุลเงินในการลงทุนควรเป็นอะไร?

สกุลเงินในการลงทุนต้องเป็นสกุลเงิน

 • ดอลลาร์สหรัฐ (USD)
 • ยูโร (EUR)
 • คริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrencies)
จำเป็นที่จะต้องเดินทางไปยังประเทศวานูอาตูในระหว่างการดำเนินการทางเอกสารหรือไม่? จำเป็นที่จะต้องเดินทางไปยังประเทศวานูอาตูหลังการดำเนินการทางเอกสารหรือไม่?

หลังจากได้มรการบริจาคเงินแล้ว และเอกสารการยื่นสมัครได่ถูกส่งไปแล้ว คณะกรรมการประชาชนจะเป็นผู้อนุมัติรอบสุดท้าย ผ้สมัครสามารถ ทำตามขั้นตอนดังนี้

 • เข้าร่วมพิธีการปฎิญาณตนเพื่อกล่าวคำสาบานการเป็นพลเมืองวานูอาตู
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายหนังสือเดินทางของวานูอาตูต้องเดินทางมาเจอผู้ยื่นสมัครหลัก

เอกสารข้างต้นนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คำแนะนำและข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้จัดทำขึ้นหรือมีเจตนาในการให้คำแนะนำด้านกฎหมายใดๆ ข้อมูลนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งกล่าว ในแต่ละกรณีจะมีข้อแตกต่างกัน และจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหรือข้อเท็จจริงของแต่ละบุคคล หากทำการเปรียบเทียบข้อมูลเบื้องต้นกับข้อมูลของตนแล้ว โปรดคำนึงถึงความเหมาะสมด้วย ทางทีมกฎหมายของเราพร้อมอย่างยิ่งที่จะให้ความช่วยเหลือในการประเมินสถานการณ์ของผู้ที่ให้ความสนใจ