Citoyenneté par investissement Harvey Law Firm

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

 • วีซ่าแบบต่ออายุได้ 5 ปีที่สามารถเดินทางเข้า-ออกประเทศได้อย่างง่ายดายและสามารถยืดระยะการอยู่เพิ่มเติมได้อีก 1 ปี
 • ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีแบบVIP และ ยังมีรถมารับและส่งเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกโดยมีผู้ช่วยส่วนบุคคล
 • มีระบบการต้อนรับสุดพิเศษเมื่อมาถึงสนามบินหรือเดินทางออกนอกประเทศเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการตรวจคนเข้าเมืองและพาสปอร์ต
 • มีบริการลีมูซีนไปกลับให้ถึงปีละ 24 รอบโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
 • บริการการอำนวยความสะดวกของรัฐที่ครอบคลุมสำหรับ;
  • เครือข่ายธุรกิจ;
  • บริการการย้ายถิ่นฐาน;
  • การอำนวยความสะดวกด้านใบขับขี่; และ
  • การดำเนินการใบอนุญาตทำงาน
 • ส่วนลดพิเศษที่ร้านที่เข้าร่วมรายการเช่น ร้านสินค้าปลอดภาษี โรงแรม ภัตตาคาร และ ศูนย์การค้า

ความต้องการ

 • ค่าธรรมเนียมสำหรับสมาชิก: 500,000 บาท หรือ 15,625 ดอลลาร์สหรัฐ (รวมทั้งภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • ผู้ยื่นขอรับสิทธิ์หลักต้องอายุ 20 ปี หรือ มากกว่า
 • ผู้ยื่นขอรับสิทธิ์ไม่ได้เป็นคนไทย
 • ผู้ยื่นขอรับสิทธิ์ต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรืออยู่ในระหว่างการพิจารณา
 • ไม่มีประวัติอาชญากรร

ขั้นตอนการดำเนินการ

หลังจากการส่งเอกสารจนถึงการเป็นสมาชิก ระยะการดำเนินการจะใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 14 วัน