Saint Kitts et Nevis

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

 • สัญชาติตลอดชีพ สามารถส่งต่อรุ่นสู่รุ่นได้
 • สามารถถือสองสัญชาติได้
 • ผู้ที่อยู่ภายใต้การดูที่สามารถเข้าร่วมได้:
  • คู่สมรส
  • บุตรที่มีอายุต่ำกว่า 30 ปีที่ยังโสดและไม่มีบุตร
  • พ่อแม่และปู่ย่าตายายที่มีอายุมากกว่า 55 ปีขึ้นไป
  • พี่น้องที่มีอายุต่ำกว่า 30 ปี
 • สามารถเดินทางโดยไม่ต้องขอวีซ่าได้มากกว่า 150 ประเทศ
 • ไม่มีเงื่อนไขด้านภาษา
 • มีอัตราด้านภาษีที่น่าสนใจ ได้รับการยกเว้นภาษีจากรายได้ที่เกิดขึ้นทั่วโลก
 • สามารถยื่นขอวีซ่าออสเตรเลียออนไลน์ได้
 • ไม่มีข้อกำหนดในการเข้าประเทศ
 • ไม่จำเป็นต้องพำนักอาศัยในเซนต์คิตส์และเนวิส
 • ไม่จำเป็นต้องมี ตรวจวัดระดับการศึกษา หรือประสบการณ์ด้านการบริหาร
 • สามารถพำนักอาศัย ทำงาน และพำนักในประเทศกลุ่มสมาชิก CARICOM ได้

ตัวเลือกการลงทุน

 1. ตัวเลือกการบริจาค

การบริจาคขั้นต่ำ

 • 150,000 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับผู้สมัครหนึ่งราย
 • 150,000 ดอลลาห์สหรัฐสำหรับผู้สมัครที่มีผู้อยู่ภายใต้การดูแลไม่เกินสามคน (ไม่รวมพี่น้อง) *
 • 10,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อท่านสำหรับผู้อยู่ภายใต้การดูแลที่เพิ่มขึ้นมา (บุตร/พ่อแม่/ปู่ย่าตายาย)
 • 20,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อท่านสำหรับอยู่ภายใต้การดูแล (พี่น้อง)

*ข้อเสนอจำนวนจำกัด จนกว่าจะมีประกาศให้ทราบต่อไป

อสังหาริมทรัพย์:

 • ลงทุนขั้นต่ำ 200,000 ดอลลาร์สหรัฐ ในอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลและต้องถือครองอสังหาริมทรัพย์นั้นไม่น้อยกว่า 7 ปีมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม เช่น ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบแหล่งที่มาของรายได้, ค่าสมัคร, ค่าธรรมเนียมการดำเนินการและค่าธรรมเนียมรัฐบาลอื่น ๆ

เงื่อนไข

 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรม
 • เอกสารที่จำเป็นจะต้องเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด
 • บริจาคหรือลงทุนในโปรแกรมที่เหมาะสม
 • ต้องส่งใบสมัครผ่านตัวแทนที่ได้รับการอนุญาตจากรัฐบาล

การดำเนินการ (การดำเนินการประมาณ 3-6 เดือน)

 • เตรียมเอกสารทั้งหมดเพื่อส่งให้ตัวแทนที่ได้รับการอนุมัติและชำระค่าธรรมเนียมการตรวจสอบแหล่งที่มาของรายได้และค่าธรรมเนียมรัฐบาล
 • เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว ผู้ยื่นขอรับสิทธิ์ต้องทำการลงทุนตามเงื่อนไขที่กำหนดและชำระยอดคงเหลือกับทางรัฐบาล
 • หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)จะออกให้เมื่อได้รับการอนุมัติการเป็นพลเมืองแล้ว

คำถามที่พบบ่อย

   โปรแกรมการลงทุนเพื่อได้มาซึ่งสัญชาติ

โปรแกรมการลงทุนเพื่อได้มาซึ่งสัญชาติคืออะไร?

โปรแกรมการลงทุนเพื่อได้มาซึ่งสัญชาติในประเทศเซนต์คิตส์และเนวิส เปิดโอกาสให้บุคคลและครอบครัวของบุคคลนั้นๆ สามารถถือครองสัญชาติและหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) เมื่อทำการลงทุนที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมในประเทศเซนต์คิตส์และเนวิส

ทางเลือกในการลงทุนมีดังนี้:

กองทุนการเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainable Growth Fund)

 • ลงทุนจำนวน 150,000 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับผู้ยื่นสมัครจำนวน 1 ท่าน
 • ลงทุนจำนวน 150,000 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับผู้ยื่นสมัครหลักและผู้อยู่ภายใต้การดูแล 3 ท่าน
 • 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแลที่เพิ่มขึ้น 1 คน

* ข้อเสนอนี้มีระยะเวลาที่จำกัด (ลดจาก 195,000 ดอลลาร์สหรัฐ) จะมีผลจนกว่าจะมีประกาศให้ทราบต่อไป

อสังหาริมทรัพย์  (Real Estate)

 • ลงทุนจำนวน 200,000 ดอลลาร์สหรัฐ ในโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับการอนุมัติและต้องถือครองอย่างน้อย 7 ปี
 • ลงทุนจำนวน 400,000 ดอลลาร์สหรัฐ ในโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับการอนุมัติและต้องถือครองอย่างน้อย 5 ปี

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ การตรวจสอบที่มาของแหล่งเงินได้ และค่าธรรมเนียนรัฐบาล เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งไม่รวมกับจำนวนเงินลงทุนที่อ้างอิงข้างต้น

ผู้ใดที่สามารถยื่นสมัครโปรแกรมการลงทุนเพื่อได้มาซึ่งสัญชาติ?

ผู้ที่ยื่นสมัครต้องมีอายุมากกว่า 18 ปี มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีประวัติอาชญากรรมและลงทุนในตัวเลือกการลงทุนอย่างน้อย 1 ตัวเลือก

ผู้สมัครที่ถูกจำกัดในการสมัคร ได้แก่ผู้ยื่นสมัครจากสัญชาติของประเทศดังนี้:

 • ประเทศอัฟกานิสถาน
 • ประเทศอิหร่าน
 • ประเทศเกาหลีเหนือ

สัญชาติที่จำกัดในการสมัครข้างต้นนี้ สามารถยื่นสมัครสัญชาติทางเลือกกับประเทศเซนต์คิตส์และเนวิสได้ หากมีสิทธิ์ในการเป็นผู้พำนักอาศัยถาวรในประเทศแคนาดา สหราชอาณาจักร หรือสหรัฐอเมริกา

ผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแลของผู้ยื่นสมัครหลักที่ผู้ใดสามารถยื่นสมัครได้?
 • คู่สมรสของผู้ยื่นสมัครหลัก
 • บุตรในอุปการะของผู้สมัครหลักหรือคู่สมรสที่มีอายุไม่เกิน 30 ปี (โดยมีหลักฐานการเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษา โดยมีช่วงอายุระหว่าง 18 – 30 ปี)
 • บุตรที่อยู่ในอุปการะของผู้สมัครหลักที่มีอายุอย่างน้อย 18 ปี และผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายและ / หรือจิตใจซึ่งอาศัยอยู่กับผู้สมัครหลักและอยู่ภายใต้การดูแลของผู้สมัครหลัก
 • พ่อแม่หรือปู่ย่าตายายของผู้ยื่นสมัครหลักหรือคู่สมรสต้องมีอายุมากกว่า 55 ปี และอยู่ภายใต้การดูแลของผู้สมัครหลัก
 • พี่น้องของผู้สมัครหลักหรือคู่สมรส อายุต่ำกว่า 30 ปี ที่ยังไม่ได้แต่งงานและไม่มีบุตร มีสถานะทางงการเงินอยู่ภายใต้การดูแลของผู้สมัครหลัก
ประโยชน์ของการเป็นพลเมืองในประเทศเซนต์คิตส์และเนวิส มีอะไรบ้าง?

หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ของเซนต์คิตส์และเนวิส อนุญาตให้เดินทางโดยไม่ต้องขอวีซ่าหรือใช้ visa-on-arrival ได้มากกว่า 150 ประเทศ รวมถึง ฮ่องกง สิงคโปร์ รัสเซีย สหราชอาณาจักร และประเทศในสหภาพยุโรป สามารถดูรายชื่อประเทศทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ https://www.ciu.gov.kn/visa-free-countries/

เซนต์คิตส์และเนวิสยอมรับการถือสองสัญชาติ และสัญชาตินั้นสามารถถือครองได้ตลอดชีพ และสามารถส่งต่อให้สมาชิกรุ่นที่ 2 (บุตรต้องกำเนิดหลังจากเอกสารได้รับการอนุมัติ) และสมาชิกรุ่นที่ 3 (ไม่สามารถยื่นได้ในทันที ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขต่างๆ)

   ขั้นตอนการดำเนินการ

ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ในการดำเนินการ?

ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 6 เดือน

จำเป็นที่จะต้องเดินทางไปยังประเทศเซนต์คิตส์และเนวิสหรือพักอาศัยอยู่ที่นั่นในระหว่างการดำเนินการทางเอกสารหรือไม่?

ไม่ ผู้ยื่นสมัครไม่จำเป็นต้องเดินทางหรือเข้าพำนักอาศัยในประเทศโดมินิกาก่อนที่จะได้รับสัญชาติ

จำเป็นต้องแสดงแหล่งที่มาของเงินที่ใช้ในการลงทุนไหม?

ใช่ ผู้ยื่นสมัครจำเป็นต้องแสดงว่ามีเงินทุนเพียงพอที่จะทำการลงทุน ประเภทของเอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นจะขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของเงินลงทุน

ผู้สมัครสามารถใช้เงินที่ได้รับจากเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวสำหรับการลงทุนได้ไหม?

ผู้สมัครสามารถใช้เงินลงทุนที่ได้จากเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวในการลงทุนได้ โดยส่วนมากแล้ว จะต้องขอเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ที่ช่วยสนับสนุนในเงินลงทุนนั้นๆ  ซึ่งประเภทของเอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นนั้นขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของเงินลงทุน

เอกสารข้างต้นนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คำแนะนำและข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้จัดทำขึ้นหรือมีเจตนาในการให้คำแนะนำด้านกฎหมายใดๆ ข้อมูลนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งกล่าว ในแต่ละกรณีจะมีข้อแตกต่างกัน และจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหรือข้อเท็จจริงของแต่ละบุคคล หากทำการเปรียบเทียบข้อมูลเบื้องต้นกับข้อมูลของตนแล้ว โปรดคำนึงถึงความเหมาะสมด้วย ทางทีมกฎหมายของเราพร้อมอย่างยิ่งที่จะให้ความช่วยเหลือในการประเมินสถานการณ์ของผู้ที่ให้ความสนใจ