Monaco Residency Permit

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

 • เป็นรัฐอิสระและอธิปไตย
 • เป็นสมาชิกของสหประชาชาติและสภายุโรป
 • ปลอดภัยและเป็นประเทศผู้นำที่มั่นคงในยุโรปตั้งแต่ ค.ศ. 1297
 • มีระบบภาษีที่ดี
 • มีระบบกฎหมายและโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่ง
 • มีตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่มีการแข่งขันสูงและไม่ต้องเสียภาษีเงินได้จากการขาย​
 • ไม่จำเป็นที่จะต้องพำนักอยู่ถาวรในโมนาโก
 • สามารถต่ออายุใบอนุญาตการมีถิ่นที่อยู่ได้
 • อิสรภาพในการเดินทางในเขตเชงเก้น
 • สามารถยื่นขอการมีถิ่นที่อยู่อาศัยถาวรได้หลังจาก 9 ปี

ข้อกำหนดในการลงทุน

 • เช่าหรือซื้ออสังหาริมทรัพย์ในโมนาโก
 • ฝากเงินอย่างน้อย 500,000 ยูโร และคงยอดฝากไว้ในธนาคารที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องในโมนาโก

เงื่อนไข

 • จัดเตรียมเอกสารประกอบการสมัครและเอกสารยืนยันการไม่มีประวัติอาชญากรรม
 • หลักฐานทางการเงินที่เพียงพอที่จะอาศัยอยู่ในโมนาโกโดยไม่ต้องประกอบวิชาชีพใด ๆ
 • สำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือสัญชาติ EU/EEA ให้ขอวีซ่าพำนักระยะยาวจากฝรั่งเศส
 • ผ่านการสัมภาษณ์รายบุคคล
 • มีการพำนักและใช้เวลาอย่างเหมาะสมในโมนาโก

ขั้นตอนการดำเนินการ (9-12 สัปดาห์)

 • ตรวจคัดกรองและตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลบุคคล
 • ร่างคำขออนุญาตการอยู่อาศัยและรวบรวมเอกสารประกอบการสมัคร
 • สัมภาษณ์ส่วนตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจาก Monaco Public Security (Sureté Publique Monégasque)
 • ดำเนินการออกใบอนุญาตผู้พำนัก

FAQ

เงื่อนไขสำหรับโปรแกรมการมีถิ่นพำนักในโมนาโกมีอะไรบ้าง?

นักลงทุนต้องฝากเงินอย่างน้อย 500,000 ยูโรในธนาคารที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องในโมนาโก

ผู้ลงทุนต้องซื้อหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ในโมนาโก

ผู้ลงทุนจะต้องไม่มีประวัติอาชญากรรม

จำกัดอายุในการสมัครหรือไม่?

ผู้สมัครหลักจะต้องมีอายุมากกว่า 18 ปี

มีข้อกำหนดด้านการศึกษาหรือประสบการณ์การทำงานหรือไม่?

ไม่มี

ผู้สมัครต้องแสดงรายได้สุทธิหรือทรัพย์สินขั้นต่ำหรือไม่?

ไม่จำเป็น

ขั้นตอนการดำเนินการมีอะไรบ้าง?

ขั้นตอนในการดำเนินการแตกต่างกันไปตามสัญชาติของผู้สมัครหลัก

หากผู้สมัครหลักเป็นพลเมืองของสหภาพยุโรป/EEA/สวิสเซอร์แลนด์ สามารถยื่นขออนุญาตเป็นผู้พำนักในโมนาโกได้โดยตรง

หากผู้สมัครหลักไม่ใช่พลเมืองของ/EEA/สวิสเซอร์แลนด์ จะต้องยื่นขอวีซ่าพำนักระยะยาวของฝรั่งเศสที่สถานกงสุลฝรั่งเศสในประเทศที่ตนพำนัก หลังจากวีซ่าพำนักระยะยาวของฝรั่งเศสได้รับการอนุมติ ผู้สมัครสามารถเดินทางเข้าสู่อาณาเขตของโมนาโกได้

เมื่อมาถึงโมนาโก ผู้สมัครจะต้องได้รับการสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองบัญชาการความมั่นคงของโมนาโก

บัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่จะออกให้ภายใน 6 ถึง 8 สัปดาห์หลังการสัมภาษณ์

ประเทศใดบ้างที่ผู้สมัครสามารถเดินทางเข้าได้โดยไม่ต้องมีวีซ่า?

ผู้ถือบัตรประจำตัวผู้พำนักสามารถเดินทางและพำนักในเขตเชงเก้น (26 รัฐในยุโรป) ภายในระยะเวลา 6 เดือน สามารถพำนักได้ 3 เดือน

สามารถรวมสมาชิกในครอบครัวของผู้สมัครเข้าไปในโปรแกรมได้หรือไม่?

ได้ แต่บัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ไม่สามารถออกให้แก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปีได้

เด็กอายุต่ำกว่า 16 ปีสามารถยื่นขอ “เอกสารการเดินทางสำหรับผู้เยาว์” (document de Circulation pour mineur étranger)

สามารถรวมพ่อแม่ของผู้สมัครเข้าไปในโปรแกรมได้หรือไม่?

ไม่ได้ สามารถรวมได้เฉพาะคู่สมรส/คู่ครองและบุตรที่อายุเกิน 18 ปีเท่านั้นที่จะได้รับบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่

ผู้อยู่ในอุปการะที่ยังศึกษาอยู่สามารถรวมอยู่ในโปรแกรมได้หรือไม่?

ได้ เด็กที่อยู่ในอุปการะที่ 18 ปีขึ้นไป (ไม่จำกัดอายุ) สามารถรวมอยู่ในโปรแกรมในฐานะผู้อยู่ในอุปการะของผู้ถือบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่และอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้

มีข้อกำหนดด้านภาษาหรือไม่?

ไม่มี

บัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่มีอายุเท่าไหร่?

บัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ใบแรกเรียกว่า “บัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ชั่วคราว” และมีอายุ 1 ปี สามารถต่ออายุได้สองครั้ง

หลังจาก 3 ปีของบัตรประจำตัวผู้พำนักชั่วคราว (1+1+1) ผู้ถือบัตรสามารถสมัคร “บัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่สามัญ” ซึ่งมีอายุ 3 ปีและสามารถต่ออายุได้สองครั้ง

เมื่อครบ 9 ปีของบัตรประจำตัวผู้พำนักทั่วไป (3+3+3) ผู้ถือบัตรสามารถสมัคร “บัตรเอกสิทธิ์” ซึ่งมีอายุ 10 ปี ซึ่งต่ออายุได้ไม่จำกัด

ผู้สมัครสามารถทำงานในโมนาโกได้หรือไม่

ได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด (นโยบายสำคัญระดับชาติสำหรับการเข้าถึงการจ้างงาน จำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงาน)

ผู้สมัครสามารถได้รับสิทธิประโยชน์ด้านการศึกษา ระบบสุขภาพ และผลประโยชน์ทางสังคมอื่น ๆ หรือไม่?

ผู้มีถิ่นที่อยู่ในโมนาโกจะได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับพลเมืองโมนาโก ทั้งด้านการศึกษาและมีสิทธิ์เข้าถึงการคุ้มครองด้านสาธารณสุข หากมีการบริจาคเงินในการช่วยเหลือทางสังคมให้กับระบบสาธารณสุขของโมนาโก

สามารถยื่นของสัญชาติโมนาโคได้หรือไม่? มีข้อกำหนดอะไรบ้าง?

หลักการสำคัญในการได้มาซึ่งสัญชาติในโมนาโก คือ:

 • มีความเป็นไปได้ค่อนข้างน้อยที่จะได้สัญชาติโมนาโกผ่าน The Jus Soli (การเป็นพลเมืองโดยกำเนิดกำเนิดหรือถิ่นที่อยู่)
 • การสืบเชื้อสาย (เชื้อสายบิดา, การรับบุตรบุญธรรม) สามารถส่งต่อสัญชาติโมนาโกได้
 • การประสานกันระหว่างกฎหมายด้านสัญชาติของโมนาโกกับหลักการที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล (การเป็นพลเมืองโดยสัญชาติผ่านทางมารดาหรือการแต่งงาน)
 • การแปลงสัญชาติผ่านนโยบายการรวมครอบครัว (Family Reunification Policy)

ด้วยเหตุนี้ การพำนักหรือการเกิดในโมนาโกจึงไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับสัญชาติโมนาโก ข้อยกเว้นเพียงอย่างเดียวคือในกรณีที่เด็กเกิดในโมนาโกโดยไม่มีพ่อแม่ เหตุนี้อาจทำให้เด็กสามารถเป็นพลเมืองของโมนาโกได้

อาจได้รับสัญชาติโมนาโกหากแต่งงานกับพลเมืองของโมนาโก โดยได้รับหลังจาก 10 ปีของการแต่งงาน (อาจมีการเพิ่มระยะเวลาเป็น 20 ปี ซึ่งในขณะนี้อยู่ภายใต้การพิจารณาของคณะกรรมการแห่งชาติ) หรือขึ้นอยู่กับการตัดสินใจตามดุลยพินิจของเจ้าชายแห่งโมนาโก

ผู้สมัครและครอบครัวต้องสละสัญชาติเกิดหลังจากได้รับสัญชาติโมนาโกหรือไม่?

ใช่

เอกสารข้างต้นนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คำแนะนำและข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้จัดทำขึ้นหรือมีเจตนาในการให้คำแนะนำด้านกฎหมายใดๆ ข้อมูลนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งกล่าว ในแต่ละกรณีจะมีข้อแตกต่างกัน และจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหรือข้อเท็จจริงของแต่ละบุคคล หากทำการเปรียบเทียบข้อมูลเบื้องต้นกับข้อมูลของตนแล้ว โปรดคำนึงถึงความเหมาะสมด้วย ทางทีมกฎหมายของเราพร้อมอย่างยิ่งที่จะให้ความช่วยเหลือในการประเมินสถานการณ์ของผู้ที่ให้ความสนใจ