ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

 • ผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแล
  • คู่สมรส
  • บุตรที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี
 • เป็นสมาชิกในประเทศกลุ่มสหภาพยุโรป และประเทศกลุ่มเชงเก้น
 • สิทธิ์ในการพำนักอาศัย และทำงานได้อย่างไม่มีกำหนดในประเทศลัตเวีย
 • มีระบบการศึกษาและการรักษาพยาบาลที่มีมาตรฐานสูง และบุตรของผู้สมัครสามารถได้รับสิทธิ์การศึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 • มีการดำเนินการที่รวดเร็ว โดยปกติมีการดำเนินการภายใน 90 วัน
 • สามารถเดินทางได้อย่างอิสระในประเทศกลุ่มเชงเก้นเป็นระยะเวลาถึง 90 วันจากระยะเวลาทุกๆ 180 วัน
 • ไม่มีข้อกำหนดในการพำนักอาศัย
 • สิทธิ์ในการก่อตั้งธุรกิจ
 • ไม่มีข้อกำหนดด้านภาษา
 • สามารถยื่นขอสิทธิ์พำนักอาศัยถาวรหลังจากพำนักอาศัยในลัตเวียเป็นระยะเวลา 5 ปี และมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข ระดับภาษาและระดับความรู้ตามที่กำหนด
 • สามารถยื่นขอสิทธิ์พลเมืองหลังจากพำนักอาศัยในลัตเวียเป็นระยะเวลา 10 ปี
 • ไม่มีเงื่อนไขด้านระดับการศึกษาหรือการบริหารจัดการ หรือประสบการณ์ในการทำธุรกิจ
 • สิทธิ์ที่จะได้รับใบขับขี่ลัตเวียซึ่งสามารถใช้ได้กับทุกประเทศในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป

ทางเลือกสำหรับการลงทุน

ผู้สมัครต้องลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือหุ้นในบริษัทในลัตเวีย

 • การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate)
  • ลงทุนขั้นต่ำ 250,000 ยูโร
  • 5% สำหรับค่าธรรมเนียมรัฐบาล
  • 2% สำหรับค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน
 • การลงทุนในหุ้น (Share)
  • ลงทุน 50,000 ในหุ้นของบริษัทในลัตเวีย
  • 5,000 ยูโร สำหรับค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนที่อยู่ และลงทะเบียนรายปี
  • 10,000 ยูโร สำหรับอากรแสตมป์

ต้องถือครองสิทธิ์การลงทุนเป็นระยะเวลาขั้นต่ำ 5 ปี และต้องถือครองต่อเพื่อการต่ออายุสิทธิ์พำนักอาศัย

เงื่อนไข

 • มีอายุ 18 ปีหรือมากกว่า
 • ผู้สมัครต้องไม่มีประวัติอาชญากรรม
 • ผู้สมัครต้องมีรายได้ขั้นต่ำตรงตามเงื่อนไขในการดูแลตนเองและผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแล
 • ต้องมีประกันสุขภาพสำหรับผู้สมัครและผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครอง
 • ต้องทำการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือหุ้นของบริษัทในลัตเวีย และต้องถือครองเป็นระยะเวลา 5 ปี

ขั้นตอนการดำเนินการ

 • ทำการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
 • ส่งเอกสารการสมัครและเอกสารเพิ่มเติมผ่านทางทนาย
 • ผู้สมัครที่ได้รับการอนุมัติจะได้รับสิทธิ์การพำนักอาศัยเป็นระยะเวลา 5 ปี
 • ต้องมีประกันสุขภาพและต้องมีการตรวจวัณโรคเมื่อเดินทางมาถึงลัตเวีย
 • สามารถต่ออายุสิทธิ์พำนักอาศัยได้ทุกๆ 5 ปี หากแต่ต้องถือครองสิทธิ์การลงทุนไว้ และมีค่าธรรมเนียมในการต่ออายุ 5,000 ยูโร (ต่อ 1 ครอบครัว)
 • ผู้สมัครที่พำนักอาศัยในลัตเวียเป็นระยะเวลาตลอด 5 ปี สามารถได้รับสิทธิ์การพำนักอาศัยถาวรได้
 • ผู้สมัครและผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแลสามารถยื่นรับสิทธิ์พลเมืองได้หลังจากพำนักอาศัยเป็นระยะเวลา 10 ปี ตามกฎหมายการพำนักอาศัยของลัตเวีย