Hello England !! เจาะลึกทุกเทคนิคการยื่นขอ “วีซ่าอังกฤษ” part 1

คนไทยที่ถือสัญชาติไทยเพียงสัญชาติเดียว หากต้องการเดินทางไปอังกฤษหรือต้องการลงที่ประเทศอังกฤษเพื่อบินต่อไปยังประเทศอื่นจะต้องทำการยื่นเรื่องขอวีซ่าอังกฤษก่อน

การเลือกประเภทวีซ่าอังกฤษ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการเดินทาง ซึ่งแบ่งได้ดังนี้

 1. วีซ่าอังกฤษเพื่อท่องเที่ยว เยี่ยมญาติหรือเพื่อน (UK Visitor Visa)

วีซ่าอนุญาตให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้าไปอาศัยในสหราชอาณาจักรได้นานถึง 6 เดือน โดยการเดินทางเข้าสหราชอาณาจักรต้องรับใบอนุญาตก่อน ซึ่งสามารถยื่นขอได้ 2 แบบดังนี้
แบบที่ 1  วีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ (UK Visitor Visa) ต้องยื่นขอก่อนเดินทางเข้าประเทศอังกฤษ
แบบที่ 2 ใบอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในสหราชอาณาจักร (Leave to Enter) ต้องได้รับอนุมัติที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองอังกฤษ

รายละเอียดระยะเวลาในการพักในประเทศอังกฤษในกรณีพิเศษต่างๆ ดังนี้

 • กรณีเข้ามารับบริการทางการแพทย์ในสถานพยาบาลเอกชน สามารถพักอาศัยในประเทศอังกฤษได้ 11 เดือน
 • กรณีเข้ามาในสถานะนักวิชาการ เข้ามาเรียนหรือวิจัย ท่าน คู่สมรส (สามีภรรยา) และบุตร สามารถพักอาศัยในประเทศอังกฤษได้ 12 เดือน
 • กรณีเข้ามาในประเทศอังกฤษภายใต้ข้อตกลงต่างๆ (Approved Destination Status Agreement) สามารถทำวีซ่าพักในประเทศอังกฤษได้30วัน

ที่สำคัญนอกจากการยื่นขอนำพักในสหราชอาณาจักรแบบระยะสั้นแล้ว ประเทศอังกฤษยังเปิดโอกาสพิเศษให้ผู้ที่เดินทางเข้าออกประเทศอังกฤษเป็นประจำ สามารถจะทำเรื่อง “ยื่นขอวีซ่าระยะยาว (Long-term visit visas)” ได้ซึ่งวีซ่าที่คุณจะได้รับมีระยะเวลาอายุการนำพักในสหราชอาณาจักรเริ่มตั้งแต่ 2 ปี / 5ปี /10 ปี แต่มีกฎว่าในการเข้ามาพักในประเทศอังกฤษแต่ละครั้งคุณจะสามารถพักอาศัยในประเทศอังกฤษได้ไม่เกิน 6 เดือนต่อระยะเวลา 1ปี

หลักฐานที่ต้องแสดงในการทำเรื่องยื่นขอวีซ่า

 • แสดงหลักฐานทางการเงิน ว่าเพียงพอต่อการเดินทางและพักอาศัยในประเทศอังกฤษ
 • แสดงหลักฐานยืนยันว่าท่านจะเดินทางกลับเมื่อครบกำหนด
 • แสดงหลักฐานกิจกรรมทางด้านธุรกิจ ที่ท่านจะเข้ามาดำเนินการในประเทศอังกฤษ

สิทธิพิเศษต่างๆที่ผู้ถือวีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษจะได้รับ

 • ท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือติต่อธุรกิจ
 • ร่วมการแข่งขันกีฬา และงานอีเว้นท์ต่างๆ
 • เข้ารับบริการทางการแพทย์
 • เรียนหนังสือคอร์สระยะสั้นได้ 30 วัน โดยไม่ต้องยื่นวัตถุประสงค์เพื่อการเรียนเพิ่ม
 • ประเทศอังกฤษเปิดโอกาสให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี สามารถเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนได้

ข้อห้ามสำหรับผู้ถือวีซ่านี้ในการนำพักอาศัยในสหราชอาณาจักร

 • ไม่สามารถทำงานในประเทศอังกฤษได้
 • ไม่สามารถพักอยู่ในประเทศอังกฤษแบบถาวร
 • ไม่สามารถขอเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลได้
 • ไม่อนุญาตให้เข้ามาแต่งงาน หรือจดทะเบียนสมรสได้
 1. วีซ่าอังกฤษเพื่อติดต่อธุรกิจหรือประชุม (UK Visitor Visa)

ในประเทศอังกฤษมีธุรกิจและกิจกรรมหลายๆด้านที่อนุญาตให้ชาวต่างชาติเข้ามาทำได้

สิทธิพิเศษต่างๆที่ผู้ถือวีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษจะได้รับ

 • เข้าร่วมธรุกิจหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา
 • แสดงผลงานด้านศิลปะ
 • แสดงผลงานด้านดนตรี หรือเป็นนักแสดงผู้ให้ความบันเทิง
 • เป็นนักวิชาการเข้ามาทำการวิจัย
 • ติดตามดูแลนักเรียนที่เข้าร่วมโปรแกรมเรียนต่อในอังกฤษ
 • เข้าทดสอบด้านภาษา Professional Linguistic Assessment Board (PLAB) test
 • เข้าสอบด้านการแพทย์ Objective Structured Clinical Examination (OSCE)
 • ขอทุนสนับสนุนถือครองกิจการ
 • เข้าร่วมและดำเนินธุรกิจภายในประเทศอังกฤษ
 1. วีซ่าเพื่อเดินทางผ่านอังกฤษ (UK Transit Visa)

เป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่ต้องการแวะที่ประเทศอังกฤษ เพื่อจะเดินทางต่อไปยังประเทศอื่น จะมีการตรวจสอบก่อนเข้าประเทศอังกฤษ  2 แบบ ซึ่งจะมีเงื่อนไขต่างกันดังนี้

แบบที่ 1 ไม่ต้องรับการตรวจสอบที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง (Direct Airside Transit Visas)

วีซ่าต้องใช้ในการยื่น  คือ  วีซ่าประเภท Direct Airside Transit Visa

เงื่อนไข

 • ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินเท่านั้น
 • ไม่สามารถออกนอกบริเวณสนามบินได้
 • สำหรับผู้ที่เป็นพลเมืองจากเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) หรือสวิตเซอร์แลนด์
 • ต้องแสดงเอกสารยืนยันว่าจะเดินทางออกจากประเทศอังกฤษภายใน 48 ชั่วโมง

แบบที่ 2 ต้องเข้ารับการตรวจสอบที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visitor in Transit Visa)

วีซ่าต้องใช้ในการยื่น  คือ  วีซ่าประเภท Visitor in Transit Visa

เงื่อนไข

 • เดินทางออกจากประเทศอังกฤษภายใน 48 ชั่วโมง
 • ไม่ใช่พลเมืองเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) หรือสวิตเซอร์แลนด์
 1. วีซ่าแต่งงานกับชาวอังกฤษ (Marriage Visitor Visa)

เป็นวีซ่าที่อนุญาตให้ผู้ขอวีซ่าเข้าไปแต่งงานในประเทศอังกฤษ และมีสิทธิพักอาศัยในประเทศอังกฤษได้ 6 เดือน

ระยะเวลาในการขอวีซ่า คือ 3 เดือน ดังนั้นควรเตรียมการขอล่วงหน้า

วัตถุประสงค์สำหรับผุ้ที่ขอวีซ่าแต่งงาน

 • เข้าไปประเทศอังกฤษเพื่อแต่งงานหรือจดทะเบียนสมรส (Notice of a marriage)
 • ยื่นขอจดทะเบียนสมรสเป็นคู่อยู่กินฉันท์สามีภรรยา (Civil partnership)
 • ไม่มีแผนที่จะตั้งถิ่นฐานถาวรที่ประเทศอังกฤษหลังจากจดทะเบียนสมรสเสร็จ

หลักฐานที่ต้องแสดงในการทำเรื่องยื่นขอวีซ่า

 • หลักฐานแสดงว่าท่านมีอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • หลักฐานแสดงว่าคุณมีความสัมพันธ์แท้จริงกับผู้ที่จะทำการสมรส
 • แสดงหลักฐานทางการเงิน ว่าเพียงพอต่อการเดินทางและพักอาศัยในประเทศอังกฤษ
 • แสดงหลักฐานว่าท่านมีที่พักถาวรนอกประเทศอังกฤษ
 • แสดงหลักฐานว่าท่านทำเรื่องจองที่พักสำหรับการพักอาศัยในประเทศอังกฤษ
 • แสดงหลักฐานใบนัดกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน

สิทธิพิเศษต่างๆที่ผู้ถือวีซ่าจะได้รับ

 • จดทะเบียนแบบคู่สมรส หรือจดทะเบียนแบบอยู่กิน
 • มีอิสระในการยื่นเรื่องจดทะเบียนวันไหนก็ได้นับตั้งแต่เดินทางเข้ามาประประเทศอังกฤษ แต่ต้องอยู่ในระยะเวลา 6 เดือนที่ได้รับการอนุมัติวีซ่า
 • เรียนหนังสือคอร์สระยะสั้นได้ 30 วัน โดยไม่ต้องยื่นวัตถุประสงค์เพื่อการเรียนเพิ่ม

ข้อห้ามสำหรับผู้ถือวีซ่านี้ในการนำพักอาศัยในสหราชอาณาจักร

 • ไม่สามารถขอเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลได้
 • ไม่สามารถพาผู้ติดตามเข้ามาด้วยได้
 • ไม่สามารถพักอาศัยอยู่ในประเทศอังกฤษเป็นระยะเวลานานๆได้
 • ไม่สามารถทำงานในประเทศอังกฤษได้
REQUEST IMMIGRATION SERVICE

Thank you for visiting Harvey Law Group.
Please select our nearest office to you and complete the enquiry form below.
To send successfully, you must fill in all the required fields marked by an asterisk “*”.