Citoyenneté par investissement Harvey Law Firm

วีซ่าสตาร์ทอัพฝรั่งเศสคืออะไร?

โปรแกรมวีซ่าสตาร์ทอัพของฝรั่งเศสออกแบบมาสำหรับผู้ประกอบการที่มีความคิดริเริ่มที่สามารถกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจและได้รับการพิจารณาจากองค์กรที่กำหนด โปรแกรมนี้มีข้อผูกมัดทางการเงินขั้นต่ำ 195,000 ยุโร ผู้ที่ผ่านการสมัครจะได้รับบัตรผู้มีถิ่นที่อยู่อาศัยแบบ 4 ปีและสามารถต่ออายุได้

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

 • สามารถต่ออายุสิทธิ์การพำนักอาศัยได้ทุก 4 ปี
 • ผู้อยู่ภายใต้การปกครอง
  • คู่สมรส
  • บุตรที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี
 • เป็นประเทศในกลุ่มสมาชิกสหภาพยุโรปและกลุ่มประเทศเชงเก้น
 • สิทธิ์ในการพำนักอาศัย ทำงาน และศึกษาในประเทศฝรั่งเศส
 • สามารถเข้าถึงสิทธิ์การศึกษาและระบบการรักษาพยาบาลของรัฐได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 • สามารถเดินทางไปประเทศในกลุ่มเช้งเก้นได้ (26 ประเทศ) สำหรับระยะเวลามากถึง 6 เดือน ต่อปี
 • ไม่มีเงื่อนไขด้านการศึกษาและระดับภาษา
 • สามารถยื่นขอสิทธิ์การพำนักอาศัยถาวร หรือสิทธิ์พลเมืองหลังจาก 5 ปีของการพำนักอาศัยอยู่ในประเทศฝรั่งเศส

การลงทุน

 • การลงทุนกับ Incubation จำนวน 195,000 ยูโร สำหรับ incubation เป็นระยะเวลา 4 ปี
 • การลงทุนกับ incubation จำเป็นต้องลงทุนจำนวน 30,000 ยูโร เพิ่มเติมสำหรับขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาไอเดีย start-up
 • ปฏิบัติตามข้อตกลงในแผนธุรกิจ start-up ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว

เงื่อนไข

 • ต้องแสดงทรัพย์กรทางการเงินว่าเท่าเทียมกับรายได้รายปีขั้นต่ำของฝรั่งเศส
 • สร้างโครงการ Start-up ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม และเข้าร่วมนิติบุคคลในฝรั่งเศส
 • ต้องถูกได้รับการคัดเลือกโดย incubator ที่กำหนดในประเทศฝรั่งเศส และได้รับการอนุมัติจากตัวแทนรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง (DIRECCTE)
 • ต้องแสดงหลักฐานที่มาของแหล่งเงินทุน

ขั้นตอนการดำเนินการ

 • มีการประเมินความเหมาะสม และการคัดเลือกโดย incubator
 • ได้รับหนังสือแสดงความเจตจำนงค์จาก incubator ที่กำหนดไว้
 • ได้รับหนังสือยอมรับจากตัวแทนของรัฐบาล
 • ส่งแบบฟอร์มเอกสารการยื่นสมัครที่สมบูรณ์และเอกสารตามที่กำหนด
 • กงสุลฝรั่งเศสในประเทศที่ผู้สมัครพำนักอาศัยอยู่ จะทำการออก Talent Passport Visa เป็นระยะเวลา 3 เดือน เพื่ออนุญาติให้ผู้สมัครและครอบครัวที่ได้รับการอนุมัติแล้วสามารถเดินทางไปยังฝรั่งเศสได้
 • ผู้สมัครและครอบครัวต้องเดินทางไปยังประเทศฝรั่งเศสในระยะเวลา 3 เดือน
 • นายอำเภอท้องถิ่นที่มีอำนาจจะออก Passport Talent ให้มีสิทธิ์พำนักอาศัยในประเทศฝรั่งเศสเป็นระยะเวลา 4 ปี
 • ระยะเวลาในการดำเนินการ 2 เดือน

คำถามที่พบบ่อย

เงินลงทุนขั้นต่ำเท่าไหร่?

มี 2 ตัวเลือก

ตัวเลือกที่ 1: ประเภทผู้ก่อตั้ง (Founders)

ภายใต้ประเภทนี้ ไม่มีเงินทุนขั้นต่ำในการลงทุน การลงทุนประเภทนี้จะเหมือนการลงทุนในโปรแกรม SUV ของแคนาดา ผู้สมัครต้องได้รับใบรับรองจากFrench Tech incubatorแน่นอนว่าการลงทุนในมูลค่ามากจะมีโอกาสที่จะได้รับการยอมรับincubator และFrench Authorities ที่สำคัญที่สุด โครงการต้องเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม

ตัวเลือกที่ 2: ประเภทนักลงทุน (Investors)

เงินลงทุนขั้นต่ำ300,000 ยูโร ต้องถูกโอนมายังประเทศฝรั่งเศสโดยผู้สมัครหรือบริษัทของผู้สมัคร เงื่อนไขที่สำคัญคือต้องแสดงให้French Authoritiesเห็นว่าการลงทุนนี้จะสามารถสร้างงานสำหรับเศรษฐกิจในฝรั่งเศสได้เนื่องจากไม่มีการกำหนดภายใต้กฎหมายของฝรั่งเศส แต่เราแนะนำให้การลงทุนนี้สร้างงานอย่างน้อย 4 งาน

มีเงื่อนไขกำหนดด้านอายุของผู้สมัครหรือไม่?

ผู้สมัครหลักต้องมีอายุ 18 ปีหรือมากกว่า

จำเป็นต้องมีประสบการณ์ด้านการบริการหรือการศึกษาหรือไม่?

ใช่

มีเงื่อนไขกำหนดในเรื่องของรายได้สุทธิหรือมูลค่าทรัพย์สินขั้นต่ำหรือไม่?

ผู้สมัครต้องแสดงหลักฐานความมั่นคงของเงินทุนที่จะลงทุนและอาศัยอยู่ในประเทศฝรั่งเศส

หากถือบัตรผู้มีสิทธิ์พำนักอาศัย ผู้ถือสามารถเดินทางไปยังประเทศใดโดยไม่ต้องขอวีซ่าได้บ้าง?

ผู้ถือบัตรผู้มีสิทธิ์พำนักอาศัยสามารถเดินทางไปยัง

 • ประเทศกลุ่มเชงเก้น
 • แผนกต่างประเทศของฝรั่งเศส: กวาเดอลูป มาร์ตินีก เกาะเรอูนียง มายอต
 • แซงปีแยร์และมีเกอลง
ครอบครัวของผู้สมัครสามารถได้รับสิทธิประโยชน์จากโปรแกรม Talent Passport หรือไม่?

ใช่ คู่สมรสและบุตรที่อยู่ภายใต้การดูแลที่มาอายุน้อยกว่า 18 ปี รวมถึงบุตรที่รับมาเลี้ยง

ผู้สมัครสามารถให้พ่อแม่เข้าร่วมได้หรือไม่?

ไม่ได้ เฉพาะคู่สมรสและบุตรจะได้รับบัตรผู้มีสิทธิ์พำนักอาศัย

หากบุตรที่อยู่ภายใต้การดูแลมีอายุระหว่าง 18-25 ปี ยังและคงสถานะนักศึกษาอยู่ สามารถเข้าร่วมโปรแกรมได้หรือไม่?

ไม่ได้ บุตรที่เข้าร่วมได้ต้องมีอายุต่ำกว่า 18 ปี

มีเงื่อนไขด้านภาษาหรือไม่?

ไม่มี โปรแกรม Talent Passport ไม่มีเงื่อนไขด้านภาษาใดๆ

บัตรการมีสิทธิ์พำนักอาศัยสามารถใช้ได้ถึง 4 ปี จะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้น?

ผู้สมัครต้องต่ออายุบัตรซึ่งสามารถต่ออายุได้ง่ายหากผู้สมัครสามารถยืนยันได้ว่ามีการใช้เงินลงทุนไปแล้วและเงื่อนไขในการสร้างงานตรงตามที่กำหนด และกิจกรรมในบริษัทยังคงดำเนินอยู่

ผู้สมัครได้รับสิทธิประโยชน์ในการสนับสนุนค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาจากการถือสิทธิ์พำนักอาศัยหรือไม่ มีสิทธิพิเศษทางสังคมอย่างไรบ้าง?

ใช้ ได้รับสิทธิประโยชน์บางอย่างเหมือนพลเมือง เช่นการสนับสนุนด้านการคุ้มครองทางสังคม ค่ารักษาพยาบาลและการศึกษา

รัฐบาลต้องรับรู้ถึงโครงการก่อนใช่หรือไม่?

สำหรับประเภทผู้ก่อตั้ง (Founders)

ใช่ incubator จะทำการส่งเงื่อนไขการสนับสนุนไปยังกระทรวงการคลังเพื่อยืนยันว่า incubator ได้ทำการตอบรับผู้สมัครและและมีมุมมองด้านการลงทุนที่เกี่ยวกับนวัตกรรม การตอบรับจากกระทรวงการคลังหรือกระทรวงกรมแรงงานจะเรียกร้องให้ส่งใบสมัครไปยังกงสุลท้องถิ่น

ประเภทนักลงทุน (Investors)

สถานกงสุลจะมองหาความเห็นจากทั้งกระทรวงการคลังหรือกระทรวงกรมแรงงาน ความคิดเห็นนี้ไม่ได้มีการผูกมัดกงสุล

การลงทุนจำเป็นต้องลงทุนโดยตรงหรือไม่?

ภายใต้ประเภทของผู้ก่อตั้ง การลงทุนต้องลงทุนโดยตรงในธุรกิจที่ได้ระบุไว้
ภายใต้ประเภทผู้ลงทุน การลงทุนต้องลงทุนโดยหรือหรือโดยบริษัท ที่ผู้สมัครต้องถือหุ้นอย่างน้อย 30%

ผู้สมัครสามารถลงทุนในธุรกิจที่ดำเนินการอยู่แล้วหรือสามารถก่อตั้งบริษัทใหม่ได้?

สามารถทำได้ทั้งสองตัวเลือก

สามารถยื่นขอสิทธิ์การเป็นพลเมืองได้หรือไม่? หากได้ มีเงื่อนไขอะไรบ้าง?

สามารถยื่นขอสัญชาติได้หลังจาก 5 ปี ถ้าหาก

 • ผู้สมัครต้องให้ประเทศฝรั่งเศสเป็นสถานที่หลักในการพำนักอาศัยเป็นระยะเวลา 5 ปี ต่อเนื่อง ที่อยู่หลักคือที่อยู่ที่เป็นที่พักอาศัยประจำ
 • ผู้สมัครต้องสามารถสื่อสารภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวันได้ และสามารถเข้ากับสังคมของฝรั่งเศสได้
 • ผู้สมัครไม่มีประวัติอาชญากรรม

ข้อสำคัญ

 • พลเมืองเป็นการได้รับการตัดสินใจอย่างเต็มรูปแบบจากการปกครองของฝรั่งเศส
 • คุณสมบัติของสมาชิกในครอบครัวที่สามารถยื่นขอสัญชาติต้องมีเงื่อนไขเดียวกัน

เอกสารข้างต้นนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คำแนะนำและข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้จัดทำขึ้นหรือมีเจตนาในการให้คำแนะนำด้านกฎหมายใดๆ ข้อมูลนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งกล่าว ในแต่ละกรณีจะมีข้อแตกต่างกัน และจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหรือข้อเท็จจริงของแต่ละบุคคล หากทำการเปรียบเทียบข้อมูลเบื้องต้นกับข้อมูลของตนแล้ว โปรดคำนึงถึงความเหมาะสมด้วย ทางทีมกฎหมายของเราพร้อมอย่างยิ่งที่จะให้ความช่วยเหลือในการประเมินสถานการณ์ของผู้ที่ให้ความสนใจ