Cyprus permanent residence

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

 • สามารถได้รับสิทธิ์การพำนักอาศัยถาวรในประเทศไซปรัสได้
 • ผู้อยู่ภายใต้การดูแล
  • คู่สมรส
  • บุตรที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี
 • หนึ่งในกลุ่มสมาชิกสหภาพยุโรป
 • มีสิทธิ์ในการพำนักอาศัยและศึกษาในประเทศไซปรัส
 • สิทธิ์การพำนักอาศัยถาวรในประเทศไซปรัสมอบสิทธิ์การเกินทางไปยังประเทศในกลุ่มเชงเก้นด้วยวีซ่าที่มีอายุถึง 5 ปี
 • สามารถยื่นขอรับสิทธิ์พลเมืองหลังจากกำพำนักอาศัยในประเทศไซปรัสเป็นระยะเวลา 7 ปี
 • ไม่มีข้อกำหนดด้านภาษา
 • ไม่มีข้อกำหนดด้านระดับการศึกษาหรือประสบการณ์การบริหารจัดการ

ทางเลือกสำหรับการลงทุน

สินทรัพย์สำหรับการอยู่อาศัย

 • ซื้อสินทรัพย์สำหรับอยู่อาศัยจำนวน 2 แห่ง ที่มูลค่าเกิน 300,000 ยูโร บวกกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 19%) หรือ

สินทรัพย์สำหรับการอยู่อาศัยและเชิงพาณิชย์

 • ซื้อสินทรัพย์สำหรับอยู่อาศัยจำนวนหนึ่งแห่ง บวกกับสินทรัพย์เชิงพาณิชย์ที่มีพื้นที่ไม่เกิน 250 ตารางเมตร โดยมีมูลค่ารวมมากกว่า 300,000 ยูโร + ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 19%)

เงื่อนไข

 • ต้องลงทุนในทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์เป็นมูลค่าขั้นต่ำ 300,000 ยูโร ในประเทศไซปรัส
 • ต้องทำการฝากเงินประจำเป็นจำนวนขั้นต่ำ 30,000 ยูโร เก็บไว้ในธนาคารของไซปรัสเป็นระยะเวลา 3 ปี
 • ต้องแสดงหลักฐานยืนยันว่ามีรายได้ต่อปีที่หาได้นอกประเทศไซปรัสเป็นจำนวนขั้นต่ำ 30,000 ยูโร
 • เงื่อนไขการยืนยันอื่นๆจะเกิดขึ้นในกรณีที่มีคู่สมรส บุตร และพ่อแม่ของผู้สมัครเข้าร่วม
 • ต้องเดินทางไปยังไซปรัสอย่างน้อยสองปีครั้ง (ไม่มีจำนวนวันกำหนดในการพำนักอาศัย)

ขั้นตอนการดำเนินการ

 • คำร้องยื่นขอรับสิทธิ์นั้นต้องถูกส่งไปยังกรมทะเบียนและการย้ายถิ่นฐานของไซปรัส
 • ส่งเอกสารเสริมบวกหลักฐานความจำนงค์ในการลงทุน
 • การตัดสินใจใช้เวลาประมาณ 2 เดือนหลังยื่นขอรับสิทธิ์
 • ยื่นขอรับสิทธ์และผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครองต้องเดินทางไปไซปรัสเพื่อรับใบอนุญาต

คำถามที่พบบ่อย

โปรแกรมเพื่อการมีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศไซปรัสคืออะไร?

โปรแกรมเพื่อการมีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศไซปรัส (PP โปรแกรม) เปิดโอกาสให้บุคคลและครอบครัวของบุคคลนั้นๆ สามารถถือสิทธิ์ในการมีถิ่นที่อยู่ถาวร เพื่อการอยู่พำนักอาศัยในประเทศไซปรัสได้อย่างไม่มีกำหนด

ทางเลือกในการลงทุนมีดังนี้

การลงทุน (จำนวนเงินลงทุนดังกล่าวยังไม่รวมค่า VAT)

 • ลงทุนจำนวน 300,000ยูโร สำหรับการซื้อสินทรัพย์เป็นจำนวน 1 แห่ง หรือ 2 แห่ง

เงื่อนไข

 • ต้องมีเงินฝากประจำ อย่างน้อย 30,000 ยูโร ในธนาคารของประเทศไซปรัสเป็นระยะเวลา 3 ปี
 • ผู้สมัครหลักต้องมีรายได้ทั้งปีจากต่างประเทศเป็นมูลค่าอย่างน้อย 30,000 ยูโร บวกกับ 5,000 ยูโร ต่อผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแลหนึ่งคน และอีก 8,000 ยูโร สำหรับพ่อและแม่ของผู้ยื่นสมัครหลักที่เข้าร่วมในโปรแกรม
 • ผู้ยื่นสมัครหลักและผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแลต้องมีเจตนาที่จะไม่ทำงานในไซปรัส
  • ผู้ยื่นสมัครหลัก และ/หรือ คู่สมรส อาจเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทในไซปรัสที่มีการจดทะเบียนบริษัทแล้ว และได้รับรายได้จากการจ่ายปันผลของบริษัท
 • ต้องเดินทางไปเยือนประเทศไซปรัสเป็นระยะเวลา 1 ครั้ง ในทุกๆ 2 ปี (ไม่มีจำนวนวันขั้นต่ำในการพำนักอาศัย)
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรม
 • ผู้ยื่นสมัครและครอบครัวต้องมีประกันสุขภาพ
ผู้ใดที่สามารถยื่นสมัครโปรแกรมเพื่อการมีถิ่นที่อยู่ถาวรได้?

ผู้ที่ยื่นสมัครต้องมีอายุมากกว่า 18 ปี มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีประวัติอาชญากรรม และลงทุนในตัวเลือกการลงทุน 1 ตัวเลือก

ผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแลของผู้ยื่นสมัครหลักที่ผู้ใดสามารถยื่นสมัครได้?
 • คู่สมรสของผู้ยื่นสมัครหลัก
 • บุตรภายใต้การดูแลของผู้ยื่นสมัครหลัก หรือคู่สมรสที่มีอายุถึง 25 ปี (มีหลักฐานการเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษา โดยมีช่วงอายุระหว่าง 18 – 25 ปี)
 • พ่อแม่ของผู้ยื่นสมัครหลัก/คู่สมรส
ประโยชน์ของการมีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศไซปรัสมีอะไรบ้าง?

สิทธิ์การมีถิ่นที่อยู่ถาวรพำนักสามารถใช้ได้ตลอดชีพ และสามารถเข้าใช้ในส่วนของระบบการรักษาพยาบาลและการศึกษาที่มีคุณภาพสูงพร้อมราคาที่สมเหตุสมผลได้

ผู้มีถิ่นพำนักอาศัยถาวรสามารถยื่นสมัครขอสัญชาติได้หลังจากถือครองสิทธิ์นี้เป็นระยะเวลา 7 ปี นับจากวันที่พำนักอาศัยจริง

ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ในการดำเนินการ?

ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการโดยประมาณ 6 เดือน

จำเป็นที่จะต้องเดินทางไปยังประเทศไซปรัสหรือพักอาศัยอยู่ที่นั่นในระหว่างการดำเนินการทางเอกสารหรือไม่?

ใช่ ผู้ยื่นสมัครจำเป็นต้องเดินทางไปยังประเทศไซปรัสเป็นจำนวนอย่างน้อยหนึ่งครั้ง เพื่อทำ biometric สำหรับการยื่นขอสิทธิ์การเป็นผู้พำนักอาศัยถาวร ผู้ยื่นสมัครต้องเดินทางไปเยือนประเทศไซปรัสเป็นระยะเวลา 1 ครั้ง ในทุกๆ 2 ปี (ไม่มีจำนวนวันขั้นต่ำในการพำนักอาศัย)

จำเป็นต้องแสดงแหล่งที่มาของเงินที่ใช้ในการลงทุนไหม?

ใช่ ผู้ยื่นสมัครจำเป็นต้องแสดงแหล่งที่มาของเงินที่ใช้ในการลงทุน เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นนี้จะขึ้นอยู่แหล่งที่มาแต่ละแหล่ง

เอกสารข้างต้นนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คำแนะนำและข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้จัดทำขึ้นหรือมีเจตนาในการให้คำแนะนำด้านกฎหมายใดๆ ข้อมูลนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งกล่าว ในแต่ละกรณีจะมีข้อแตกต่างกัน และจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหรือข้อเท็จจริงของแต่ละบุคคล หากทำการเปรียบเทียบข้อมูลเบื้องต้นกับข้อมูลของตนแล้ว โปรดคำนึงถึงความเหมาะสมด้วย ทางทีมกฎหมายของเราพร้อมอย่างยิ่งที่จะให้ความช่วยเหลือในการประเมินสถานการณ์ของผู้ที่ให้ความสนใจ