អំពីយើង
ឌួង ងុយយៀន (ខេតធី)

ឌួង ងុយយៀន (ខេតធី)

ប្រធានអភិវឌ្ឍជំនួញ- វៀតណាម

ខេតធី ជួយ នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍមុខជំនួញនៅទីក្រុងហូជីមិញ ប្រទេសវៀតណាម។ លោកស្រីក៏មានបទពិសោធន៍ទូលំទូលាយក្នុងផ្នែកធនាគារ ជាពិសេសជាមួយនឹងបុគ្គលដែលទ្រព្យសម្បត្តិមហាសាល។