Australia investment visa

អត្ថប្រយោជន៍

 • អាចទៅធ្វើការ ឬសិក្សានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបាន
 • ជាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿន និងទីផ្សារការងាររីកដុះដាល
 • បរិយាកាសរស់នៅប្រកបដោយសុវត្ថិភាព ហើយជីវភាពរស់នៅមានកម្រិតខ្ពស់បំផុតក្នុងពិភពលោក
 • អាកាសធាតុបែបលក្ខណ:ត្រូពិក និងជាទីក្រុងបែបឧស្សាហកម្ម
 • ប្រព័ន្ធថែរក្សាសុខភាពដែលមានការឧបត្ថម្ភ
 • មានពហុវប្បធម៌ចម្រុះដ៏សម្បូរបែប

ជម្រើសវិនិយោគ

 • ធ្វើការវិនិយោគយ៉ាងតិច ២,៥លានដុល្លារអូស្ត្រាលី ទៅក្នុងប័ណ្ណបំណុលរដ្ឋាភិបាលរបស់រដ្ឋដោយប្រើប្រាស់មូលនិធិ ដែលបង្គរទុកពីអាជីវកម្មដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ ឫការវិនិយោគដែលមានការទទួលស្គាល់
 • ការវិនិយោគត្រូវធ្វើការរក្សាទុក យ៉ាងតិច ៥ឆ្នាំ គិតចាប់ពីថ្ងៃប្រកាសដោយរដ្ឋដែលអ្នកជ្រើសរើស។ ការវិនិយោគនេះមាន​ការធានា និងទទួលបានការប្រាក់ផងដែរ។ អត្រាការបា្រក់ ត្រូវគិតទៅតាមថ្ងៃដែលលុយត្រូវបានដាក់វិនិយោគ
 • ប្រសិនបើការវិនិយោគត្រូវបានដកចេញ នោះនឹងមានការជូនដំណឹង ហើយទិដ្ឋាការនឹងត្រូវបានលុបចោល

លក្ខខណ្ឌ

 • ត្រូវមានអាយុក្រោម ៥៥ឆ្នាំ
 • ត្រូវមានចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេស
 • ត្រូវទទួលបានពិន្ទុយ៉ាងតិច​ ៦៥ ពីការប្រឡងយកពិន្ទុ
 • តម្រូវឲ្យមានកម្រិតសុខភាព និងលក្ខណ:សម្បត្តិស្របទៅតាមតម្រូវការរបស់អូស្រ្តាលី
 • ធ្វើការវិនិយោគយ៉ាងតិច ២,៥ លានដុល្លារអូស្ត្រាលី ទៅក្នុងគម្រោងរដ្ឋាភិបាលណាមួយ ក្នុងអំឡុងពេលយ៉ាងតិច ៥ឆ្នាំ
 • អ្នកដាក់ពាក្យសុំ និងប្តី/ប្រពន្ធ ត្រូវមានអាជីវកម្ម និងទ្រព្យធនសុទ្ធផ្ទាល់ខ្លួន ចំនួនយ៉ាងតិច២,៥​ លានដុល្លារអូស្ត្រាលី ក្នុងអំឡុងពេល ២ឆ្នាំ មុនពេលធ្វើការដាក់ពាក្យនេះ
 • មានគោលបំណងច្បាស់លាស់ក្នុងការទៅរស់នៅយ៉ាងតិច ២ឆ្នាំ ក្នុងអំឡុងពេល ៤ឆ្នាំជាប់គ្នា នៅក្នុងរដ្ឋ ឬតំបន់ណាមួយ ដែលលោកអ្នកបានធ្វើការវិនិយោគ
 • មានជំនាញគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ និងមានបទពិសោធន៍លើសពី ៣ឆ្នាំ លើការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ ឫការវិនិយោគដែលមានការទទួលស្គាល់
 • ក្នុងរយ:ពេល ១ឆ្នាំ ក្នុងអំឡុងពេល ៥ឆ្នាំ មុនពេលធ្វើការដាក់ពាក្យនេះ អ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំ និងប្តី/ប្រពន្ធត្រូវ៖
  • គ្រប់គ្រងអាជីវកម្មដែលមានមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ ដែលអ្នកដាក់ពាក្យកាន់កាប់ភាគហ៊ុនក្នុងនោះយ៉ាងតិច ១០ភាគរយ ឫ
  • គ្រប់គ្រងការវិនិយោគដែលមានការទទួលស្គាល់ ក្នុងចំនួន​យ៉ាងតិច ១,៥លានដុល្លារអូស្ត្រាលី

ដំណើរការ

 • អ្នកដាក់ពាក្យត្រូវដាក់ឯកសារបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍ ឫ Expression of Interest (EOI) ក្នុង “Skill Select” ដើម្បីទទួលបានការតែងតាំងដោយរដ្ឋាភិបាលរបស់រដ្ឋ ឫតំបន់នោះ
 • នៅពេលទទួលបានការតែងតាំងពីរដ្ឋាភិបាលនៃរដ្ឋ ឬតំបន់ និងការអញ្ជើញឲ្យដាក់ពាក្យ អ្នកដាក់ពាក្យសុំត្រូវដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការតាមរយៈអនឡាញក្នុងពេល ៦០ថ្ងៃ
 • នៅពេលទទួលបានការអនុម័តជាគោលការណ៍នៃពាក្យសុំទិដ្ឋាការ វិនិយោគិននឹងទទួលបានដំណឹងពីពេលដែលត្រូវធ្វើការវិនិយោគឲ្យបានត្រឹមត្រូវ
 • ពេលដែលគេធ្វើការវិនិយោគបានត្រឹមត្រូវ ទិដ្ឋាការនឹងត្រូវចេញជាស្ថាពរ
 • ទិដ្ឋាការនេះគឺសម្រាប់រយ:ពេល ៤ឆ្នាំ និង៣ខែ ជាមួយនឹងតម្រូវការស្នាក់នៅរយៈពេលខ្លី
 • មុនពេលធ្វើការដាក់ពាក្យសុំសិទ្ធិរស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍របស់អ្នកដាក់ពាក្យសុំ និងគ្រួសារ ក៏ដូចជាការសុំសញ្ជាតិ

FAQ

តើភាពខុសគ្នារវាងទិដ្ឋាការ 188 និង ទិដ្ឋាការ 888 នៃកម្មវិធីទិដ្ឋការច្នៃប្រឌិតនិងវិនិយោគទុនគឺជាអ្វី?

ទិដ្ឋាការច្នៃប្រឌិតនិងវិនិយោគមានដំណើរការ 2 ដំណាក់កាលដើម្បីទទួលបានសិទ្ធិស្នាក់នៅ។ ជាដំបូងអ្នកកាន់ទិដ្ឋាការនឹងត្រូវការទទួលបានទិដ្ឋាការបណ្តោះអាសន្ន (ឧបសម្ព័ន្ធ 188) (ឧទាហរណ៍​ទិដ្ឋាការស្នាក់នៅបណ្តោះអាសន្ន) រយៈពេល 4 ឆ្នាំ។ បន្ទាប់ពីអនុវត្តតាមតម្រូវការអាជីវកម្មនិង / ឬតម្រូវការវិនិយោគអ្នកកាន់ទិដ្ឋាការអាចដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការស្នាក់នៅជាអចិន្រ្តៃយ៍ (ឧបសម្ព័ន្ធ 888) ។

តើអ្នកណាអាចដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការ 188b បាន ?

សម្រាប់វិនិយោគិនដែល:

 • មានឆន្ទៈក្នុងការធ្វើការវិនិយោគគួរឱ្យកត់សម្គាល់ដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន 1.5 លានដុល្លារ អូស្រ្តាលី នៅក្នុងរដ្ឋ ឬ ទឹកដីអូស្ត្រាលីរយៈពេល 4 ឆ្នាំ
 • មានអាយុក្រោម ៥៥ ឆ្នាំ
 • មានបទពិសោធន៍យ៉ាងតិច ៣ ឆ្នាំ ក្នុងការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់មួយ ឬច្រើនឬការវិនិយោគមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់
 • មានទ្រព្យសម្បត្តិ ២,២៥ លានដុល្លារអូស្រ្តាលី សម្រាប់រយៈពេល ២ ឆ្នាំភ្លាមៗ មុនពេលត្រូវបាន អញ្ជើញឱ្យដាក់ពាក្យសុំ
 • មានពិន្ទុយ៉ាងតិច ៦៥ លើការប្រលងពិន្ទុ។
តើអ្នកអាចទទួលបានពិន្ទុ លើប្រភេទលក្ខខណ្ឌ អ្វីខ្លះ?
 • អាយុ
 • សមត្ថភាពភាសាអង់គ្លេស
 • លក្ខណៈ​សម្បត្តិទូទៅ
 • បទពិសោធន៍អាជីវកម្ម
 • ទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួននិងអាជីវកម្មសុទ្ធ
 • ចំណូលអាជីវកម្ម
 • ការច្នៃប្រឌិត
 • ការយល់ព្រមពិសេស

ព័ត៌មានលំអិតបន្ថែមអាចរកបាន នៅ https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/tools/points-calculator

តើអ្នកណាអាចត្រូវដាក់បញ្ចូលក្នុងពាក្យសុំបាន?

អ្នកដាក់ពាក្យសុំអាចដាក់បញ្ចូលប្តីប្រពន្ធនិងកូន ៗ ជាសមាជិកក្នុងបន្ទុកក្នុងពាក្យសុំបាន។

 • កូនក្នុងបន្ទុកគឺត្រូវបានកំណត់ថាជាកូនរបស់អ្នកដាក់ពាក្យបង្គោល ឬកូនរបស់ដៃគូរបស់ពួកគេដែល មិនទាន់រៀបការ និង មានទំនាក់ទំនងពិតប្រាកដហើយត្រូវ៖
 • មានអាយុក្រោម 18 ឆ្នាំ ឬ
 • មានអាយុពី 18 ទៅ 23 ឆ្នាំហើយពឹងផ្អែកលើអ្នកដាក់ពាក្យសុំ ឬ ដៃគូរបស់អ្នកស្នើសុំ ឬ
 • មានអាយុ 23 ឆ្នាំឬចាស់ជាងនេះហើយ ពឹងផ្អែកលើអ្នកដាក់ពាក្យសុំ ឬដៃគូរបស់អ្នកដាក់ពាក្យសុំ ដោយសារពិការភាពផ្នែករាងកាយ ឬ ផ្លូវចិត្ត ។
តើត្រូវដាក់ពាក្យសុំយ៉ាងដូចម្តេច?

ពាក្យស្នើសុំត្រូវដាក់សុំយកសេចក្តីបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ (EOI) ដើម្បីទទួលបានការតែង តាំងដោយ រដ្ឋាភិបាល ។ បន្ទាប់ពីការដាក់ស្នើសុំ EOI និងការតែងតាំងពីរដ្ឋាភិបាល អ្នកដាក់ពាក្យសុំនឹងមានរយៈពេល 60 ថ្ងៃដើម្បីដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការឆ្លងកាត់ ហើយបន្ទាប់មកប្រសិន បើពាក្យសុំត្រូវបានទទួលយក វិនិយោគិន នឹងត្រូវបានណែនាំពីពេលវេលា ដើម្បីដាក់ទឹកប្រាក់ វិនិយោគ ហើយបន្ទាប់ពីនោះទិដ្ឋាការនឹងត្រូវបាន ចេញអោយ។

តើមានតំរូវការអ្វីខ្លះ ក្រោមកម្មវិធី subclass 188b ដែរឬទេ?

ចាស។ អ្នកដាក់ពាក្យសុំនិងសមាជិកគ្រួសារដែលមកជាមួយ អាចនឹងត្រូវធ្វើការពិនិត្យសុខភាពដើម្បី បញ្ជាក់ថាអ្នកបំពេញតម្រូវការសុខភាព។

ត្រូវហើយអ្នកដាក់ពាក្យត្រូវតែបំពេញតាមតម្រូវការអត្តចរិកជាក់លាក់។ លិខិតថ្កោលទោស អាចត្រូវស្នើសុំ ឱ្យផ្តល់ជូនពីប្រទេសនីមួយៗដែលអ្នកដាក់ពាក្យសុំបានរស់នៅក្នុងរយៈពេល ១២ ខែ រឺច្រើនជាងនេះ ក្នុង រយៈពេល ១០ ឆ្នាំបន្ទាប់ពីពួកគេមានអាយុ ១៦ ឆ្នាំ។ លក្ខខណ្ឌនេះត្រូវអនុវត្តចំពោះអ្នកដាក់ពាក្យ សុំ និងសមាជិកទាំងអស់នៃក្រុមគ្រួសារដែលមានចុះក្នុងពាក្យសុំទោះបីពួកគេកំពុងប្តូរទីលំនៅ រឺអត់។

តើប្រាក់ចំណូលដែលទទួលបានពីការអនុវត្តវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសអូស្រ្តាលីអាចត្រូវបង់ពន្ធតាមច្បាប់ពន្ធអូស្ត្រាលីដែរឬទេ?

ត្រូវ

តើអ្នកដាក់ពាក្យសុំត្រូវការបញ្ជាក់ពីប្រភពមូលនិធិសម្រាប់ការវិនិយោគដែរឬទេ?

ចាស។ អ្នកដាក់ពាក្យត្រូវផ្តល់នូវឯកសារពាក់ព័ន្ធ និងអាចទុកចិត្តបាន ដើម្បីបង្ហាញភស្តុតាង អំពី របៀបដែលពួកគេទទួលបានមូលធនទាំងអស់នោះ។

តើបេក្ខជនត្រូវធ្វើការវិនិយោគនៅពេលណា?

អ្នកស្នើសុំត្រូវបានតម្រូវឱ្យធ្វើការវិនិយោគបន្ទាប់ពីការដាក់ពាក្យ ហើយការដាក់ពាក្យដែលទទួលបាន ជោគជ័យ និងលិខិតស្នើសុំសម្រាប់ការវិនិយោគត្រូវបានផ្ញើរអោយ។ ក្នុងរយៈពេល ៧០ ថ្ងៃ គិតចាប់ពី កាលបរិច្ឆេទនៃការស្នើសុំលិខិត នោះអ្នកដាក់ពាក្យសុំត្រូវតែបង្ហាញពីភស្ដុតាងនៃការផ្ទេរមូលនិធិទៅ រដ្ឋាភិបាលដែលបានតែងតាំង ដោយទ្រព្យសម្បត្តិនោះត្រូវបានទូទាត់និងប្រើប្រាស់ ហើយប្រសិនបើប្រភពនៃ មូលនិធិបានមកពីភស្តុតាងដែលមាននៅក្នុងពាក្យសុំនោះ។

តើមានតម្រូវការអ្វីផ្សេងទៀតទាក់ទងនឹងមូលធនវិនិយោគដែរឬទេ?

ការវិនិយោគត្រូវតែធ្វើឡើងពីមូលនិធិដែលបានមកពីអាជីវកម្មដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ ឬ ការវិនិយោគដែលមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់។ មូលធនវិនិយោគ អាចមិនមែនបានមកពីប្រាក់កម្ចីទេ។

តើមានតំរូវការស្នាក់នៅសំរាប់អ្នកកាន់ទិដ្ឋាកា 188b ទេ?

អ្នកកាន់ទិដ្ឋាការ Subclass 188b ត្រូវតែបានរស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីយ៉ាងហោចណាស់ ២ ឆ្នាំ នៃ ៤ឆ្នាំ ភ្លាមៗ មុនពេលដែលគាត់ដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការលំនៅដ្ឋានអចិន្រ្តៃយ៍ subclass 888b ។

តើទិដ្ឋាការរង 188b មានសុពលភាពប៉ុន្មាន?

ទិដ្ឋាការមានសុពលភាពរយៈពេល ៤ ឆ្នាំនិង ៣ ខែគិតចាប់ពីថ្ងៃដែលបានអនុញ្ញាត។

តើអ្នកកាន់ទិដ្ឋាការរង 188b អាចពន្យារទិដ្ឋាការបានដែរឬទេ?

ទេ។ នេះអាចប្រើបានសម្រាប់តែកម្មវិធី 188a (Business Innovation Stream) និង 188c (Significant Investor Stream) ទេ។

តើទិដ្ឋាការរង 888b មានសុពលភាពរយៈពេលប៉ុន្មាន?

ទិដ្ឋាការនេះ គឺជាទិដ្ឋាការអចិន្រ្តៃយ៍ មានន័យថាវាអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកកាន់ អាចស្នាក់នៅក្នុងប្រទេស អូស្ត្រាលី ជាអចិន្ត្រៃយ៍បាន។

តើដំណើរការឯកសារមានរយ:ពេលប៉ុន្មាន?

ប្រមាណជា ១៨-២៤ ខែ

ឯកសារនេះ ធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងសម្រាប់ការណែនាំ និងជាពត៌មានទូទៅតែប៉ុណ្ណោះ និងមិនមានការបង្កើត ឫផ្តល់ អោយក្នុងនាមជាដំបូន្មានស្របច្បាប់នោះទេ។ ពត៌មានបែបនេះ អាចមានការផ្លាស់ប្តូរ ដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។ ករណីនីមួយៗ មានលក្ខណៈប្លែកពីគេហើយអាស្រ័យលើអង្គហេតុនិងកាលៈទេសៈរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗ ដោយត្រូវមានការ ពិចារណាដិតដល់ណាមួយ ប្រសិនបើមានការអនុវត្តពត៌មានទូទៅ ចំពោះស្ថានភាពទូទៅរបស់អ្នក។ ចំពោះការវាយតម្លៃ លើកាលៈទេសៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក យើងនឹងមានក្រុមការងារផ្នែកច្បាប់របស់យើងចូលរួមជួយសម្របសម្រួល។